circle

Sådan arbejder vi med ansvarlige investeringer

Arbejdet med ansvarlige investeringer er højtprioriteret i P+, og det er centralt integreret i vores beslutningsprocesser.

Vores arbejde med ansvarlighed tager udgangspunkt i lovgivning samt internationale aftaler, retningslinjer og principper, herunder bl.a. UN PRI, OECD’s Retningslinjer for multinationale selskaber, FN’s Retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv samt Paris-aftalen.

Ovenpå på det fundament står vores politik for ansvarlige investeringer, der bl.a. omfatter temaerne klima, miljø, biodiversitet, ansvarlig skat, ledelsesforhold, antikorruption, bestikkelse, menneske- og arbejdstagerrettigheder.

Som ansvarlig investor er vi opmærksomme på, at vores investeringer kan have både positiv og negativ indvirkning på de nævnte temaer. Og vi arbejder fokuseret på at forebygge og håndtere negativ indvirkning.

Vores arbejde med ansvarlige investeringer er baseret på tre grene:

  1. For det første tilvælger P+ aktivt bæredygtige investeringer.
  2. For det andet foretager vi såkaldt ESG-due diligence. Det betyder, at vi så vidt muligt foretager en grundig vurdering af investeringshensyn til miljø og klima (Environment), sociale (Social) og ledelsesmæssige forhold (Governance).
  3. For det tredje udøver vi aktivt ejerskab. Det vil sige, at vi arbejder for at påvirke de selskaber, vi investerer i, så de udvikler sig i overensstemmelse med vores politik for ansvarlige investeringer.

Ved at fokusere på de tre områder vurderer vi, at vi bedst kan arbejde for en bæredygtig udvikling.

Fravalg er ikke en bærende gren

Når investorer fravælger at investere i et selskab, får det ofte stor opmærksomhed. Men når man fravælger et selskab, forringer man samtidig sine muligheder for at presse på for en ansvarlig udvikling i selskabet.

I P+ ser vi derfor fravalg som ét blandt mange andre redskaber i vores værktøjskasse – ikke som et mål i sig selv.

Hvis dialogen er udsigtsløs, kan vi vælge selskaber fra. Men vi prioriterer så vidt muligt aktivt ejerskab. Og vi gennemgår løbende vores fravalgsliste for at vurdere, om selskaberne har forbedret sig, så en investering igen kan komme på tale. På den måde mener vi, at vi bedst understøtter en reel omstilling og udvikling.

Ansvarlighed er fast forankret i vores investeringsbeslutninger

Arbejdet med ansvarlige investeringer er centralt integreret i beslutningsprocesserne i P+. Det er bestyrelsen, der har det endelige ansvar for, at P+ arbejder i overensstemmelse med vores politik for ansvarlige investeringer. Det operationelle ansvar ligger hos pensionskassens chef for ansvarlige investeringer, som refererer til pensionskassens investeringsdirektør.

Nye investeringer bliver drøftet i P+’s investeringskomité, hvor chefen for ansvarlige investeringer har en fast plads sammen med den administrerende direktør, investeringsdirektøren, finansdirektøren, chefen for risikostyring og to eksterne medlemmer.

Investeringskomitéen skal sikre:

  • at der er en tydelig sammenhæng mellem afkast- og risikoniveau.
  • at den risikobaserede investeringsproces forankres i hele organisationen.
  • at den ansvarlige for risikostrykering kan give input og bliver hørt i væsentlige investeringsbeslutninger, så det sikres, at risikokortlægningen og målingen bliver håndteret korrekt.
  • at den udførte due diligence ved konkrete investeringer er udført i overensstemmelse med de interne forretningsgange, herunder at pensionskassen ved investeringen lever op til national eller international regulering og lovgivning på området.
  • at der investeres i henhold til pensionskassens politik for ansvarlige investeringer. Investeringskomitéen drøfter ansvarlighed i investeringer, ændringer til pensionskassens eksklusionsliste samt relevante emner vedrørende ansvarlighed.