IconAnsvarlige investeringer 

Politik for ansvarlige investeringer

Pensionskassens politik for ansvarlige investeringer er del af en samlet politik for investeringsområdet.

Pensionskassen arbejder for at skabe det størst mulige afkast og samtidig være en ansvarlig investor.

Arbejdet med ansvarlighed har fokus på, hvorvidt pensionskassen, samarbejdspartnere og selskaber, som pensionskassen har investeret i, har ledelsessystemer på plads, som kan identificere, forebygge og håndtere faktisk og potentiel negativ påvirkning på bæredygtighedsfaktorer, forstået som negativ indvirkning på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold.

Vi har vedtagne politikker og retningslinjer, som sikrer integration af ansvarlighed i vores investeringer. Vi tager udgangspunkt i nationale og internationale retningslinjer på området og arbejder struktureret på tværs af vores investeringer.

Som en integreret del af dette tager P+ hensyn til bæredygtighedsrisici, forstået som finansielle risici relateret til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold, som kan have en væsentlig negativ påvirkning på værdien af pensionskassens investeringer.

Politikken tager udgangspunkt i FN Global Compact, de FN-støttede principper for ansvarlig investeringer (PRI), FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling og Paris-aftalen indgået under COP21.

Efterlevelsen af politikken tilstræber at være på linje med OECD’s Retningslinjer for Multinationale Selskaber og FN’s retningslinjer om Menneskerettigheder og Erhvervsliv. Med udgangspunkt i dette ønsker politikken at fremme miljømæssige og sociale karakteristika.


Politikken anvendes på tværs af pensionskassens portefølje ved investering i:

 • Børsnoterede selskaber
 • Ikke-børsnoterede selskaber
 • Kredit og lån til selskaber
 • Skov
 • Infrastruktur
 • Ejendomme
 • Statsobligationer.


Læs også vores politik for ansvarlige investeringer i fuld længde her:

Politik for ansvarlige investeringer

 

Politik for aktivt ejerskab

 

Det endelige ansvar for, at pensionskassen arbejder i overensstemmelse med sin politik for ansvarlige investeringer, tilfalder pensionskassens bestyrelse. Det operationelle ansvar for ansvarlige investeringer ligger hos pensionskassens chef for ansvarlige investeringer, som refererer til pensionskassens investeringsdirektør. Pensionskassens investeringsdirektør refererer til pensionskassens administrerende direktør.

Investeringskomitéen
I pensionskassens investeringskomité drøftes forhold vedrørende pensionskassens investeringer, inden pensionskassens investeringsdirektør træffer beslutning om det videre forløb. Investeringskomitéen skal sikre:

 • at der er en tydelig sammenhæng mellem afkast- og risikoprofilen i pensionskassen
 • at den risikobaserede investeringsproces forankres i hele organisationen
 • at den ansvarlige for risikofunktionen kan give input og bliver hørt i væsentlige investeringsbeslutninger, så det sikres, at risikokortlægningen og målingen bliver håndteret korrekt
 • at den udførte due diligence ved konkrete investeringer er udført i overensstemmelse med de interne forretningsgange, herunder at pensionskassen ved investeringen lever op til national eller international regulering og lovgivning på området
 • at der investeres i henhold til pensionskassens politik for ansvarlige investeringer. Investeringskomitéen drøfter ansvarlighed i investeringer, ændringer til pensionskassens eksklusionsliste samt relevante emner vedrørende ansvarlighed.


Medlemmer af investeringskomitéen er pensionskassens administrerende direktør, investeringsdirektør, finansdirektør, chef for ansvarlige investeringer og risikochef samt to eksterne medlemmer. Investeringskomitéen mødes hver 14. dag.

Pensionskassen skal have fokus på at foretage investeringer, som understøtter FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling.

FN´s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling skal understøttes igennem integrationen af ansvarlighed i investeringsbeslutninger. Derudover skal pensionskassen prioritere investeringer i fonde, som understøtter FN´s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling som følge af den type af investeringer, som vil ligge i fondene. P+ investerer gennem:

 • Danish SDG Investment Fund (SDG-fonden). SDG-fonden blev etableret i 2018 for at fremme FN’s verdensmål ved at tilbyde kapital til kommercielle bæredygtige projekter i udviklingslande og vækstmarkeder. SDG-fonden er et offentligt-privat samarbejde med midler fra den danske stat, Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) og en række private investorer og pensionsselskaber. Gennem SDG-fonden er P+ medinvestor i udviklingen af blandt andet vedvarende energianlæg i Afrika, Asien og Latinamerika.

 • Copenhagen Infrastructure Partners (CIP). CIP er en kapitalforvalter, der blev grundlagt i 2012, med speciale i langsigtede investeringer i energi og infrastruktur. Gennem CIP's fonde er P+ blandt andet medinvestor i vindmølleparker i Spanien og Taiwan. 

 • Actis Long Life Infrastructure Fund (ALLIF). Fonden hører under Actis, som er en førende investor på de globale vækstmarkeder. Fonden investerer i vedvarende energi i mellemindkomst- og udviklingslande i Asien, Afrika og Latinamerika. Gennem ALLIF er P+ medinvestor i solcelleparker i Chile og Indien.

Derudover har P+ investeringer i Vestas, Christian Hansen Holding A/S og Ørsted A/S, som er vurderet blandt verdens mest bæredygtige selskaber.

Her kan du finde tidligere versioner af politik for ansvarlige investeringer og politik for aktivt ejerskab:

 

Politik for ansvarlige investeringer marts 2021

 

Politik for ansvarlige investeringer febr. 2020

 

Politik for aktivt ejerskab febr. 2020