IconPension 

MedlemsMidler

Ugaranteret tillæg til pensionen.

OBS. Vær opmærksom på, at informationen på denne side kun gælder medlemmer med en pensionsordning med gennemsnitsrente. Hvis du har P+ Livscyklus, kan du i stedet læse her. Hvis du er i tvivl om, hvilken pensionsordning du har, kan du finde svar på Min pension

MedlemsMidler er en del af pensionskassens basiskapital og udbetales ved pensionering som et ugaranteret tillæg til pensionen. Udbetalingen fastsættes som udgangspunkt årligt og kan ændres eller helt bortfalde. Størrelsen og principperne for MedlemsMidler besluttes af bestyrelsen.

MedlemsMidler

  • Ved udbetaling af livsvarig alderspension udbetales et ugaranteret tillæg til den livsvarige alderspension, så længe den udbetales. MedlemsMidler udbetales ikke ved invalide-, ægtefælle- og børnepension.
  • Ved udbetaling af ratepension i P+, tidligere JØP udbetales et ugaranteret tillæg, så længe pensionen bliver udbetalt. Det fremgår af pensionsoversigten. Ved dødsfald eller hvis du dør, inden hele beløbet er udbetalt, bliver restbeløbet udbetalt til dit bo som et engangsbeløb efter fradrag af 40 pct. afgift til staten.

 

MedlemsMidler (15 år) i P+, tidligere JØP
MedlemsMidler (15 år) bliver udbetalt over 15 år som et ugaranteret tillæg til pensionen. Ved dødsfald eller hvis du dør, inden hele beløbet er udbetalt, bliver restbeløbet udbetalt til dit bo som et engangsbeløb efter fradrag af 40 pct. afgift til staten. Du kan læse mere om MedlemsMidler (15 år) her

 

På pensionsoversigten på Min pension kan du se de tillæg, som indgår i din pensionsordning.

Der reserveres, hvad der p.t svarer til 2 pct. af indbetalinger, indskud og overførsler til MedlemsMidler.

 

Det gælder dog ikke for indbetalinger til:

  • Opsparing på markedsrente
  • P+ Regulativ 1983, tidligere DIP Regulativ 1
  • P+ Regulativ 1999, tidligere DIP Regulativ 2
  • Aldersforsikring P+, tidligere JØP
  • P+ Regulativ 1973, tidligere JØP Regulativ 1.

Loven kræver, at livsforsikringsselskaber og pensionskasser har en basiskapital, som står til sikkerhed for pensionskassens forpligtelser.

 

I pensionskassen består basiskapitalen af pensionskassens egenkapital, kollektive særlige bonushensættelser og individuelle særlige bonushensættelser (MedlemsMidler og MedlemsMidler (15 år)).

 

Basiskapitalen skal dække i det tilfælde, at hensættelserne til pensionsordningerne vokser mere end de tilsvarende aktiver. Sagt på en anden måde så skal basiskapitalen dække negative resultater, som forsikringstagerne ikke kan dække selv.

 

De særlige bonushensættelser er, ligesom egenkapitalen, ansvarlig kapital og dækker på lige fod med egenkapitalen, hvis der opstår negative resultater, som forsikringstagerne ikke selv kan dække.

 

Som betaling for denne risiko modtager egenkapitalen og særlige bonushensættelser en fair risikoforrentning. Hvis der tidligere har været udlæg til en gruppe af forsikringstagere, kan udlæggene tilbagebetales i efterfølgende regnskabsår, hvis der er overskud. Dette betyder altså, at eventuelle udlæg huskes.

 

Forskellen på de individuelle særlige bonushensættelser og egenkapitalen er, at de individuelle særlige bonushensættelser udbetales sammen med pensionerne, eller hvis man forlader pensionskassen. Man kan altså tænke på de individuelle særlige bonushensættelser som øremærket egenkapital.

 

De individuelle særlige bonushensættelser kan opfattes som en særlig opsparingsordning uden tilknyttede forsikringsydelser. På depotoversigten kan du se størrelsen af de individuelle særlige bonushensættelser (MedlemsMidler og MedlemsMidler (15 år)), og på pensionsoversigten fremgår pensionen.

 

På depotoversigten og Min pension finder du posteringen Regulering af basiskapital, som du kan læse mere om her

MedlemsMidler bliver forrentet med det samme afkast som egenkapitalen. Forrentningen indeholder udover afkastet også risikoforrentning og udlæg til negative resultater. Forrentningen tilskrives som udgangspunkt årligt, efter pensionskassens årsrapport og overskudsdisponering er godkendt af generalforsamlingen.

Du kan læse mere om investeringer og investeringsafkast her

Depotet på MedlemsMidler og MedlemsMidler (15 år) fremgår af depotoversigten.

Ved overførsel af pensionsordningen til et andet selskab indgår begge typer MedlemsMidler i det beløb, vi overfører. Tilsvarende udbetales begge typer MedlemsMidler ved kontant udbetaling af udtrædelsesgodtgørelsen.