Depotrenten er den rente, som medlemmer, der har en pension med gennemsnitsrente får forrentet deres depot med. Depotrenten fastsættes i udgangspunktet årligt, men kan sættes op eller ned i løbet af året, hvis omstændighederne tilsiger det. Det kan fx være i forbindelse med store stigninger eller fald på kapitalmarkederne.

Depotrenten fastsættes på baggrund af de foregående års faktiske afkast (afkast i kroner) og pensionskassens økonomi, herunder rentegruppernes bonusgrad, som er det kollektive bonuspotentiale i forhold til depoterne. 

Bonusgraden viser, hvor meget af de tidligere års overskud der endnu ikke er tilskrevet depoterne som rente. Bonusgraden er beregnet pr. rentegruppe og fremgår af årsregnskabet, som du kan finde her

Du kan desuden læse mere om, hvordan du finder den rentegruppe, du tilhører her.

I pensionskassen findes overordnet to typer af ordninger:

 • Ordninger med depotrente
 • Ordninger med markedsrente

For ordninger med depotrente kan man yderligere opdele i to typer:

Ordninger med ugaranteret tillægspension (nyere ordninger):

 • P+ Regulativ 2019
 • P+ Regulativ 2011, tidligere DIP Regulativ 4
 • P+ Regulativ 2007, tidligere JØP Regulativ 2 og følgende pensionsprodukter i P+, tidligere JØP: Ratepension, Aldersforsikring, Pension Udland, Ratepension Udland og Supplerende Alderspension (Regulativ 2)

Ordninger, der alene har grundlagspension (ældre ordninger):

 • P+ Regulativ 1983, tidligere DIP Regulativ 1
 • P+ Regulativ 1999, tidligere DIP Regulativ 2
 • P+ Regulativ 1973, tidligere JØP Regulativ 1 og supplerende alderspension i Regulativ 1

Læs mere om tillægs- og grundlagspension her.

Du kan se din depotrente på Min pension under ”Opsparing”.

Depotrente fastsættes i udgangspunktet én gang årligt på baggrund af den økonomisk situation primo november, men kan sættes op eller ned i løbet af året, hvis omstændighederne tilsiger det. Det kan fx være i forbindelse med store stigninger eller fald på kapitalmarkederne.

Depotrenten er den årlige forrentning, der tilskrives medlemmernes depoter. Der er forskel i forrentningen på de forskellige pensionsordninger. Baggrunden for denne forskel ligger blandt andet i, at der er forskellige risici forbundet med pensionstilsagnene på de forskellige ordninger.

Depotrentesatsen fastsættes før skat på grund af reglerne om individuel pensionsafkastbeskatning, som betales fra det enkelte medlems opsparing, efter at renten før skat er tilskrevet.

Ordninger med ugaranteret tillægspension er:

 • P+ Regulativ 2019
 • P+ Regulativ 2011, tidligere DIP Regulativ 4
 • P+ Regulativ 2007, tidligere JØP Regulativ 2 og følgende pensionsprodukter i P+, tidligere JØP: Ratepension, Aldersforsikring, Pension Udland, Ratepension Udland og Supplerende Alderspension (Regulativ 2)


De nyere ordninger i P+, som har tillægspensioner, reguleres efter en model, der kombinerer det bedste fra en gennemsnitsrenteordning med fordelene ved en markedsrenteordning.


Reguleringsmetoden sikrer medlemmerne en fair andel af pensionskassens afkast. Da det er de faktiske afkast (afkast i kroner), der udjævnes, betyder det, at pensionerne både kan blive sat op og ned, hvis fremtidens afkast ikke lever op til forventningerne. Udsvingene er dog langt mindre end i de rene markedsrenteordninger. Dette gælder både, mens du sparer op, og når pensionen udbetales.


Du kan læse nærmere om, hvordan pensionerne bliver reguleret på baggrund af depotrente her.


Du kan læse om tillægspension her.

Ordninger med ubetingede grundlag er:

 • P+ Regulativ 1983, tidligere DIP Regulativ 1
 • P+ Regulativ 1999, tidligere DIP Regulativ 2
 • P+ Regulativ 1973, tidligere JØP Regulativ 1 og supplerende alderspension i Regulativ 1


For pensionsordninger med ubetingede grundlag kan depotrenten godt være lavere end grundlagsrenten, og i det tilfælde bliver din pensionsydelse ikke sat ned, da du har ydelsesgaranti.


Når depotet ikke forrentes med de samme satser som på grundlagene, betyder det, at pensionskassen må hensætte ekstra for at kunne honorere ydelsesgarantien. Disse ekstra hensættelser er finansieret af basiskapitalen. Det betyder, at pensionskassen hensætter midler til at udbetale din pension, som er beregnet på baggrund af de forskellige grundlagsrenter.


Du kan se, hvor meget der er overført fra basiskapitalen i pensionskassens regnskab i årsrapporten for 2019 i note 27, side 65. Du har dog ikke krav på, at disse midler bliver tilskrevet dit depot, da du ikke har en rentegaranti og udlæggene skal tilbagebetales til basiskapitalen, hvis der senere bliver overskud. Hvis der ikke bliver overskud, vil de ekstra hensættelser blive brugt til at udbetale ydelsesgarantien. 


Du kan læse nærmere om, hvordan pensionerne bliver reguleret på baggrund af depotrente her.