IconForstå begreberne 

Sådan reguleres og fastsættes din pension

Pensionen reguleres og fastsættes forskelligt. Det afhænger af pensionsordningen. På pensionsoversigten på Min pension kan du se, hvilken pensionsordning du har.


Størrelsen på den pension, du får udbetalt, fastlægges bl.a. med udgangspunkt i det seneste års depotrente samt den såkaldte beregningsrente. Depotrenten, der tilskrives din pensionsopsparing, er fastlagt på baggrund af det opnåede afkast, mens beregningsrenten er fastlagt med udgangspunkt i det afkast, som P+ forventer at opnå på langt sigt.

Hvis det opnåede afkast ved udgangen af året, ligger over eller under beregningsrenten, bliver pensionsudbetalingerne for det efterfølgende år justeret. At ændringen først får betydning for dine udbetalingerne året efter skyldes, at depotrenten skal realiseres, før den kan indgå i udbetalingerne.

I 2024 er det således depotrenten fra 2023, der er afgørende for dine pensionsudbetalinger, mens afkastet fra 2023, som indgår i depotrenten for 2024, får først betydning for dine udbetalinger i 2025.

Du kan få overblik over din pension og dine udbetalinger på Min pension

Som pensioneret medlem af P+ kan høre mere om, hvordan din pension fastsættes og reguleres samt hvad det betyder for dine aktuelle udbetalinger på webinaret "Bliv klogere på din pension i 2024". Se med her. 


Generel information i forbindelse med udbetaling af forsikringer og pensioner
På pensionsoversigten på Min pension kan du se dine dækninger på forsikringer og pensioner. Forsikringer og pensioner reguleres løbende på baggrund af opsparingen og indbetalingerne. For pensionsordninger under udbetaling reguleres forsikringer eller pensioner i udgangspunktet årligt pr. 1. januar.

For pensionsordninger i P+ Livscyklus, MedlemsMidler og markedsrente i P+, tidligere DIP og P+ 2019 vil størrelsen af reguleringen afhænge af udviklingen i pensionsopsparingen.

For pensionsordninger med gennemsnitsrente kan reguleringen betyde, at forsikringer og pensioner kan blive både lavere eller højere end oplyst på pensionsoversigten.

Under de forskellige punkter nedenfor fremgår hvilke pensionsordninger, som beskrives under punktet.

Har du pension i P+ Livscyklus, vil der i beregningen af din pension indgå disse elementer:

 • Afkast og beregningsrente.
 • Levealder og fremtidige ændringer i levealderen.
 • Administrationsomkostninger.
 • Pris for forsikring og udbetalingssikring.


Disse faktorer har betydning for, hvordan din samlede pension udvikler sig. Hvis de indregnede faktorer i den samlede pension stemmer overens med det faktiske, vil pensionen forblive uændret. Er der underskud i forhold til det allerede indregnede i pensionen, bliver pensionen reguleret ned, mens et overskud i forhold til det allerede indregnede vil betyde en opskrivning af pensionen. Forudsætningerne for beregning af den samlede pension kan ændres af bestyrelsen.

De væsentligste faktorer for både negativ og positiv regulering i pensionen er afkastet efter skat i forhold til beregningsrenten og udviklingen i levealderen.

Din pensionsopsparing tilskrives løbende afkast baseret på udviklingen i værdien af de aktiver, som din opsparing er investeret i. Du bærer den fulde investeringsrisiko, og afkastet kan være enten positivt eller negativt. Du betaler omkostninger i forbindelse med investeringen af din opsparing. Omkostningerne trækkes fra i afkastet, inden afkastet tilskrives din opsparing.

Afkastet af investeringerne har indflydelse på dine pensioner, både mens du sparer op, og når de bliver udbetalt. Det gælder for disse pensioner:

 • Livsvarig alderspension
 • Ratepension
 • Aldersforsikring
 • Kapitalpension.


Når pensionen er under udbetaling, er der i beregningen af størrelsen indregnet et forventet afkast på 2 pct. Det betyder alt andet lige, at det faktiske afkast efter skat overstige de 2 pct., som allerede er indregnet i pensionen, for at den kan stige.

På pensionsoversigten på Min pension kan du se, om din pensionsoversigt omfatter MedlemsMidler.

 

Udbetalingernes størrelse fastsættes som udgangspunkt årligt og kan ændres eller helt bortfalde. Størrelsen af principperne for MedlemsMidler besluttes af bestyrelsen på baggrund af samlet vurdering markedet og af pensionskassens økonomiske forhold.

 

MedlemsMidler bliver forrentet med pensionskassens afkast af investeringerne i Investeringsprofil P+ Balance. Du kan læse mere om investeringer og investeringsafkast her. Du kan også læse mere om MedlemsMidler her

Har du pension i en af følgende pensionsordninger, kan du her læse, hvordan pensionen reguleres, både mens du sparer op, og når pensionen udbetales.

Det gælder alle typer af pensioner, herunder prognoser for både den første og efterfølgende udbetalinger:

 • P+ Regulativ 2019
 • P+ Regulativ 2011, tidligere DIP Regulativ 4
 • P+ Regulativ 2007, tidligere JØP Regulativ 2 og følgende pensionsprodukter i P+, tidligere JØP: Ratepension, Aldersforsikring, Pension Udland, Ratepension Udland og Supplerende Alderspension (Regulativ 2).


Ved beregning af pensionen, både mens du sparer op, og når pensionen udbetales, indgår disse elementer:

 • Beregningsrente og depotrente.
 • Levealder og fremtidige ændringer i levealder.
 • Administrationsomkostninger.
 • Priser for forsikringer – herunder gruppeforsikring, når du er dækket af den.
 • Eventuelle indbetalinger og udbetalinger.


Disse faktorer har betydning for, hvordan din samlede pension udvikler sig. Hvis de indregnede faktorer i den samlede pension stemmer overens med det faktiske, vil pensionen forblive uændret. Er der underskud i forhold til det allerede indregnede i pensionen, bliver pensionen reguleret ned, mens et overskud i forhold til det allerede indregnede, vil betyde en opskrivning af pensionen. Forudsætningerne for beregning af den samlede pension kan ændres af bestyrelsen. Du kan læse mere her

De væsentligste faktorer for både negativ og positiv regulering i pensionen er depotrente efter skat i forhold til beregningsrenten og udviklingen i levealderen.

Beregningsrenten
I den samlede pension er der indregnet en rente (beregningsrente), som afspejler forventningen til det afkast, investeringsporteføljen i pensionskassen kan levere på langt sigt. Det betyder alt andet lige, at depotrenten efter skat skal overstige den beregningsrente, som allerede er indregnet i pensionen, for at den kan stige.

Du kan læse mere om beregningsrenten her

Det vil gælde for pensioner både, mens du sparer op, og når de udbetales. Det gælder for disse pensioner:

 • Varig og midlertidig invalidepension
 • Livsvarig alderspension
 • Ægtefælle-/samleverpension
 • Børnepension
 • Ratepension i P+, tidligere JØP. 


Depotrente
Depotrenten fastsættes som udgangspunkt en gang om året ved årsskiftet af bestyrelsen på baggrund af den økonomiske situation primo november. Depotrenten er den årlige forrentning, der tilskrives medlemmernes depoter, hvis man har en pension, der er omfattet af gennemsnitsrente.

Du kan læse mere om depotrenten og finde depotrenter før og efter skat her

Levealder
Vi lever længere, og især højtuddannede kan se frem til et sundere og mere aktivt liv længere op i årene.

Når den forventede levealder for medlemmerne i pensionskassen skal opgøres, sker det efter Finanstilsynets såkaldte levetidsmodel.

Når den forventede levealder bliver justeret, får det betydning for den samlede pension, nærmere bestemt den ugaranterede tillægspension. Ved en isoleret betragtning af levealderen vil en forventet forbedring af levealderen betyde, at pensionen skal nedsættes en smule, idet den skal række lidt længere.

Du kan læse mere om tillægspensionen her og Finanstilsynets levetidsmodel her

Har du pension i en af følgende pensionsordninger, kan du her læse, hvordan pensionen reguleres, både mens du sparer op, og når pensionen udbetales.

 

Det gælder alle typer af pensioner, herunder prognoser for både den første og efterfølgende udbetalinger:

 • P+ Regulativ 1983, tidligere DIP Regulativ 1
 • P+ Regulativ 1999, tidligere DIP Regulativ 2
 • P+ Regulativ 1973, tidligere JØP Regulativ 1 og supplerende alderspension i Regulativ 1.

 

Pensionerne i disse ordninger indeholder en ydelsesgaranti. En ydelsesgaranti betyder, at man er garanteret en minimumsydelse ved udbetaling af pension. Det vil gælde for udbetaling af:

 • Varig og midlertidig invalidepension
 • Livsvarig alderspension
 • Ægtefællepension
 • Ægtefælle-/samleverpension
 • Børnepension.

Ydelsesgarantien består både af en betinget og en ubetinget garanti og afhænger af din grundlagsrente.

Grundlagsrente
Din ydelse/pension er beregnet ud fra de gældende grundlagsrenter på de tidspunkter, hvor pensionsbidragene blev indbetalt og på de tidspunkter, hvor bonus blev brugt til at købe nye pensionsydelser for. Det betyder, at din samlede pensionsydelse beregnes på flere forskellige grundlag.

Du kan læse om grundlagsrente her og om bonus her

 

Udbetaling efter aftalt pensionstidspunkt

Hvis du udskyder udbetaling af pensionen efter det aftalte udbetalingstidspunkt i pensionsaftalen, kan du læse mere om prognoseberegningen her.

For pensionsordninger på markedsrente bliver pensionerne forrentet med afkastet for investeringspuljen. Afkast tilskrives med en måneds forskydning, så afkastet for fx december tilskrives først i januar måned året efter.

 

Du kan læse om afkast på investeringspuljer her

I udbetalingsforløbet er pensionerne beregnet i nutidskroner. Det betyder, at der er taget højde for inflation, og det er den reelle købekraft af pensionen, der vises. Det gør det muligt at vurdere, hvordan købekraften af pensionen vil udvikle sig. Der er altså taget højde for, at du om fx 5 år ikke vil kunne købe det samme for 100 kr., som du kan i dag.


Udbetalingsforløbet skal som standard vises det 1. år, hvor pensionen udbetales, ved det 5. år og 15. år. Hvis en pension ophører, fx ratepension efter 10 år eller MedlemsMidler (15 år) efter 15 år, vil der også blive vist en prognosepension det sidste år, hvor den pågældende pension bliver udbetalt, og året efter at udbetalingen er bortfaldet.

 

Du finder prognoseforudsætningerne for beregning af pensioner i forudsætningsbilaget

 

Allerede indregnet rente i pensionen

I mange pensionsordninger med depotrente er der allerede indregnet en rente i pensionen. Det kan være grundlagsrente eller beregningsrente. Det betyder, at pensionen alt andet lige først vil kunne stige, når depotrenten og prognoserente er større end den rente, der allerede er indregnet i pensionen. Du finder oplysninger om grundlags- og beregningsrente her

 

Der er også andre faktorer, som har betydning for regulering af pensionen. Læs mere om det under de andre punkter på denne side.

 

Usikkerhed ved beregning af din udbetaling

Udbetalingen ved forventet afkast er vores bedste bud på, hvor meget du får udbetalt, når du går på pension. Beregningen er lavet ud fra nogle centrale antagelser og gennemsnitsbetragtninger om afkast, inflation, levetid og skat. Vi kan ikke forudsige præcist, hvordan disse forhold udvikler sig i fremtiden. Derfor kan vi heller ikke sige med sikkerhed, hvor meget du vil få udbetalt.

 

Usikkerhed om afkast

For at give dig en idé om usikkerheden beregner vi også udbetalingen ved højt afkast og udbetalingen ved lavt afkast. De to tal viser dine udbetalinger, hvis de finansielle markeder udvikler sig bedre eller dårligere end forventet. Din udbetaling vil med stor sandsynlighed (90 pct.) komme til at ligge mellem udbetalingen ved højt afkast og udbetalingen ved lavt afkast. Det er kun usikkerheden om udviklingen på de finansielle markeder, der er medregnet i udbetalingen ved højt afkast og udbetalingen ved lavt afkast. Usikkerhed om inflation, skatteregler, levetider mv. er ikke medregnet.

Læs mere om beregningsmetoden, og hvad prognosen kan bruges til
her