IconNyheder / pressemeddelelser 

Generalforsamlingen afviklet med stort engagement

Årets generalforsamling i P+ var præget af rekordhøj deltagelse, aktive medlemmer og stor enighed om de stillede forslag. Valget af de fire bestyrelsesmedlemmer blev sendt til urafstemning fra 12. april.

8. april 2021, kl. 08:43

Den 6. april afholdt P+ årets generalforsamling, der på grund af COVID-19 også i år blev afviklet digitalt. Forud for generalforsamlingen havde mere end 1.300 medlemmer tilmeldt sig, og der var blevet indgivet over 3.000 fuldmagter.

Medlemsengagementet forud for generalforsamlingen var dermed det højeste nogensinde, hvilket også afspejlede sig i afviklingen af generalforsamlingen, der var præget af aktivt deltagende medlemmer og god debat undervejs.

En robust og grøn pensionskasse
Det aktive medlemsdemokrati var også temaet for den afgående bestyrelsesformand Anders Eldrups velkomst, hvor han blandt andet understregede, at den digitale generalforsamling har givet flere medlemmer fra hele landet mulighed for at deltage.

Dernæst aflagde Anders Eldrup beretning om pensionskassens udvikling gennem de seneste år. Den afgående formand konkluderede, at overgangsbestyrelsen overdrager en robust pensionskasse i rigtig god forfatning til den kommende bestyrelse:

”Vi er nået langt. Vi har skabt en stor pensionskasse, vi har fået administrationsomkostningerne ned, vi har sat fleksibilitet i højsædet med mange valgmuligheder, og vi har gjort P+ til Danmarks nok grønneste pensionskasse – samtidig med at vi over de sidste syv år har leveret et afkast på 48 mia. til medlemmerne uden at tage for stor risiko.”

Efter formandens beretning forelagde administrerende direktør Søren Kolbye Sørensen årsrapporten. Her blev det blandt andet understreget, at medlemstallet stiger, og indbetalingerne vokser, hvilket er med til at sikre en stadigt stærkere pensionskasse i fremtiden. Samtidig er administrationsomkostningerne faldet til under 500 kroner pr. medlem i gennemsnit.

Også Søren Kolbye Sørensen glædede sig over medlemsaktiviteten og den kraftige stigning i medlemsengagementet. Han pointerede, hvordan COVID-19-nedlukningerne har sat fart på udviklingen af pensionskassens digitale arrangementer, hvilket har betydet en markant øget dialog med medlemmerne. Til det digitale seniormøde i januar var der således over 400 tilmeldte, mens over 600 tilmeldte sig fyraftensmødet i marts. Søren Kolbye Sørensen gav tilsagn om, at man fremadrettet vil videreudvikle mulighederne for den digitale dialog med medlemmerne

Efter fremlæggelserne benyttede en række medlemmer sig af muligheden for at stille spørgsmål til beretningen og årsrapporten, hvorefter begge blev godkendt af generalforsamlingen.

God debat om forslag
På generalforsamlingen fremsatte bestyrelsen fem forslag til vedtægtsændringer. Forslagene omhandlede for størstedelens vedkommende muligheden for at afholde digitale generalforsamlinger i fremtiden, og samtlige bestyrelsesforslag blev godkendt med overvældende flertal på langt over 90 pct. af medlemmerne.

Forud for generalforsamlingen var der indkommet syv medlemsforslag, hvoraf bestyrelsen havde valgt at støtte seks forslag. Der var således god overensstemmelse mellem bestyrelsen og størstedelen af medlemsforslagene, og efter en god debat om blandt andet ansvarlighed og medlemsdemokrati blev de seks bestyrelsesstøttede forslag alle vedtaget med store flertal.

Du kan få overblik over samtlige fremsatte forslag her.

Bestyrelsesvalg sendt til urafstemning
Generalforsamlingen bød også på det første bestyrelsesvalg efter fusionen. Overgangsbestyrelsen, der blev nedsat i forlængelse af fusionen, trådte af for at give plads til en ny bestyrelse bestående af en formand, to medlemmer udpeget af helholdsvis IDA og Djøf samt fire bestyrelsesmedlemmer valgt af medlemmerne.

Den indstillede formandskandidat Kim Duus blev godkendt som ny bestyrelsesformand, mens der var lagt op til kampvalg om de sidste fire bestyrelsespladser med hele ni kandidater opstillet. Debatten forud for afstemningen var da også præget af skarpe indlæg fra både medlemmer og kandidater, der blandt andet diskuterede ansvarlighed, valgfrihed og de kommende investeringspuljer.

Forud for bestyrelsesvalget på generalforsamlingen foreslog et medlem at udnytte vedtægtens mulighed for at begære valget af de fire medlemsvalgte medlemmer til bestyrelsen til urafstemning blandt alle pensionskassens medlemmer. Dette forslag blev vedtaget, og samtlige medlemmer af P+ får derfor mulighed for at stemme på bestyrelseskandidaterne til en digital urafstemning.

Alle medlemmer modtager information om urafstemningen via e-Boks mandag den 12. april, og det vil herefter være muligt at stemme digitalt frem til onsdag den 28. april. Fra den 12. april kan du læse mere om urafstemningen her

Den nyvalgte bestyrelsesformand Kim Duus takkede herefter medlemmerne for valget, ligesom den afgående bestyrelse blev takket for at overlade en pensionskasse i god form.

Anders Eldrup afsluttede generalforsamlingen med at takke alle medlemmerne for deres aktive deltagelse i medlemsdemokratiet samt bestyrelsen for det gode samarbejde gennem de seneste syv år.


Senest den 20. april vil referatet fra årets generalforsamling blive offentliggjort på hjemmesiden.