IconNyheder / pressemeddelelser 

Den nye formand er klar til at trække i arbejdstøjet

Som nytiltrådt bestyrelsesformand ønsker Kim Duus sig en bestyrelse med det stærkest mulige mandat til det kommende arbejde.

9. april 2021, kl. 08:57

På generalforsamlingen den 6. april blev den indstillede formandskandidat, Kim Duus, godkendt som ny bestyrelsesformand i P+. Vi har stillet den nyvalgte bestyrelsesformand tre spørgsmål, der kan gøre medlemmerne klogere på, hvad de kan forvente af den kommende tid.

Hvad er det første, du vil kaste dig over som ny bestyrelsesformand?
Jeg vil først og fremmest sikre, at vi i den kommende bestyrelse har et fælles verdensbillede. Vi skal have et samlet overblik over de opgaver, som står foran os, herunder en klar og fælles prioritering af, i hvilken rækkefølge opgaverne om fx investeringspuljer, valgfrihed og medlemsdialog skal løses. Det handler om at få rammerne på plads, så vi har en dagsorden, som vi kan arbejde efter. Vi skal også have skabt klare og operationelle rammer til den daglige ledelse, så den ved, hvilken vej vi går.

Som medlemsejet pensionskasse skal vi derudover sikre, at vi hele tiden har en klar forventningsafstemning med vores medlemmer. Jeg forestiller mig derfor, at vi efter sommerferien informerer medlemmerne om, hvad de kan forvente sig af deres pensionskasse i den kommende periode, så man som medlem oplever en stor grad af transparens omkring bestyrelsens arbejde og beslutninger.

Hvilke udfordringer ser du i den kommende tid?
Jeg kan starte med at konstatere, at pensionsverdenen i øjeblikket oplever et nulrentemiljø, som er en stor udfordring for det fremtidige afkast. Den lave rente på obligationsmarkedet medfører, at det risikofri afkast, som man normalt vil have på en del af sin pensionsopsparing, er lig nul i dag, og det har selvfølgelig betydning på sigt. Få at imødegå en udhuling af medlemmernes pensioner vil vi derfor som bestyrelse løbende komme til at forholde os til det overordnede risikoniveau og porteføljesammensætningen.

Derudover ligger der en bunden opgave i at bygge bro mellem medlemmernes forskellige holdninger til ansvarlighed i investeringspolitikken. Som jeg tidligere har været inde på, mener jeg i udgangspunktet ikke, at ansvarlighedsdagsordenen behøver at stå i et modsætningsforhold til afkastambitionen, men jeg anerkender, at der her ligger et stykke arbejde i at sikre en løbende forventningsafstemning mellem pensionskassen og vores medlemmer.

Hvad er dine forventninger til en kommende bestyrelse?
Bestyrelsesarbejdet i en finansiel virksomhed som P+ er komplekst. Den kommende bestyrelse vil få et stort og alvorligt ansvar, da den sætter rammerne for over 100.000 medlemmers seniorliv, og jeg støtter derfor op om de klare krav, som Finanstilsynet stiller til bestyrelsens kompetencer.

Desuden ser jeg gerne en bestyrelse, hvor der er en god blanding af generalistkompetencer inden for pensionsverdenen samt de finansielle og regnskabsmæssige kompetencer, som er påkrævet og lovpligtige for at kunne bemande et revisionsudvalg. Og så vil jeg sætte pris på, at vi i bestyrelsen besidder kompetencer udi forståelsen af medlemsejede organisationer og deres særkender. Det helt afgørende for mig er, at en kommende bestyrelse er kompetent til at fastlægge de overordnede og strategiske rammer for P+, da det er forudsætningen for, at vi sammen kan skabe den bedst mulige pensionskasse for vores medlemmer.

Jeg vil i forlængelse heraf gerne opfordre alle medlemmer til at stemme til den kommende urafstemning. Jeg foretrækker, at vi får en bestyrelse, som er så repræsentativ for medlemskredsen som overhovedet muligt, og jeg håber derfor, at en meget stor andel af P+’s medlemmer vælger at deltage i medlemsdemokratiet og stemme til bestyrelsesvalget. En høj valgdeltagelse vil give bestyrelsen det stærkest mulige mandat til det kommende arbejde, og jeg er klar til at trække i arbejdstøjet.

Læs mere om kandidaterne til bestyrelsesvalget og den kommende urafstemning her.