IconNyhedsarkiv for P+, tidligere JØP 

Stor interesse for medlemsmøderne om fusion

Skal JØP fusionere med DIP? Det har medlemmer fra hele landet debatteret på vores medlemsmøder om fusion.

19. februar 2020, kl. 09:13

Anders Eldrup, formand for JØP’s bestyrelse
Hvad tager du med fra de fire medlemsmøder, I nu har holdt?
”Jeg er først og fremmest utrolig glad for fremmødet og den store interesse, vi har oplevet i alle fire byer. Det har været overvældende, at så mange har taget sig tid til at komme. Og så er jeg glad for mange gode spørgsmål, hvor medlemmernes faglighed virkelig skinner igennem. Det har været meget tydeligt, de har sat sig godt ind i situationen.”

Er der et særligt vigtigt spørgsmål, der er gået igen, og som du gerne vil fremhæve?
”Så vil jeg nok fremhæve to. Det første handler om medlemsdemokratiet, og om den enkeltes indflydelse ikke bliver mindre i en større pensionskasse, hvor der er flere medlemmer. Det er et centralt spørgsmål, som vi har været meget optaget af i bestyrelsen og haft oppe at vende løbende i den lange proces, hvor vi har udarbejdet og finpudset forslaget om fusion.

Det er rigtigt, at der unægtelig vil være flere stemmer, der skal høres, når vi med en fusion vil gå fra 67.000 medlemmer til knap 100.000. Men vores faggruppe vil altid være repræsenteret i bestyrelsen for en samlet pensionskasse, fordi Djøf vil have en fast repræsentant i bestyrelsen. På samme måde som IDA vil have en repræsentant i bestyrelsen, der repræsenterer ingeniørerne. Derudover skal de to foreninger i fællesskab vælge og indstille en formand for den samlede pensionskasse, som medlemmerne derefter skal godkende på generalforsamlingen. De øvrige fire medlemmer af bestyrelsen vælges af og blandt medlemmerne af pensionskassen – fuldstændig lige som i dag.

Det andet spørgsmål, jeg gerne vil fremhæve, er, om det bliver billigere at få administreret sin pension efter en fusion. Og her er svaret ja. Vi forventer, at en fusion med DIP vil betyde, at det er muligt at nedbringe gennemsnittet for, hvad et medlem betaler for at få administreret sin pension. Konkret forventer bestyrelsen, at administrationsomkostningerne pr. medlem i gennemsnit vil være 500 kr. om året, når en fusion er gennemført.”

Det enkelte medlem skal være opmærksom på, at han/hun samlet set kan have højere eller lavere omkostninger afhængigt af, hvilken pensionsordning det enkelte medlem har.

Søren Kolbye Sørensen, administrerende direktør
Et af de spørgsmål, der er blevet stillet på medlemsmøderne rundt om i landet, handler om de besparelser, som pensionskassen kan se frem til med en fusion. Vil du ikke prøve at uddybe det regnestykke, der ligger bag tallet? 
”Når man ser på størrelsen af de besparelser, som fusionen vil medføre, er det et tal, som kan opgøres på mange måder. Vi har allerede i dag opnået store besparelser af vores samarbejde omkring investeringer mellem JØP og DIP. Dem har vi opgjort til mere end 130 mio. kr. på årsbasis. Og fusionens gennemførelse vil i sig selv umiddelbart anslået give godt 10 mio. kr. i besparelser, som forventes realiseret i løbet af 2020 som følge af reduktion af dobbelte processer i de to pensionskasser.”

Men hvis vi allerede sparer over 130 mio. kr. om året, er der så ingen nye gevinster at hente ved en fusion? 
”Når vi ser fremad, så har vi i dag samlede investeringsomkostninger på ca. 660 mio. kr. årligt især til eksterne kapitalforvaltere. Vi arbejder såvel i dag som fremover hele tiden på at kunne nedbrige disse omkostninger. Når vi ser frem i de kommende år, så forventer vi at investere mere i såkaldte alternative investeringer (fast ejendom, infrastruktur, vindmøller etc.), og det vil i sig selv forøge investeringsomkostningerne. Hvis vi ikke gør noget, så vil investerings-omkostningerne stige i det kommende år med et trecifret millionbeløb årligt – også som følge af, at pensionskassens kapital vokser i størrelse. Derfor har vi en forventning om at målrette arbejdet på at forhandle lavere fees til kapitalforvalterne med en større kapital i ryggen og derudover vurdere på hvilke områder, vi kan hjemtage investeringerne og dermed spare omkostninger. Hvis fusionen bliver forkastet på generalforsamlingerne, så vil det ikke umiddelbart kunne ses på omkostningerne. Men på sigt er der en øget risiko for, at de to kasser ikke kan opretholde samarbejdet, og derved vil det sandsynligvis være mere vanskeligt at opnå de besparelser, som vi forventer i de kommende år. Det er derfor vi siger, at en fusion kan ’sikre besparelserne’.”

I skriver i delingsplanen, at der er usikkerhed om opgørelse kapitalkravet i fremtiden. Hvad mener I? 
”Finanstilsynet har udsendt nye regler for opgørelse af pensionskassernes hensættelser, når kapitalkravet skal opgøres. Reglerne skal implementeres over de kommende år, og Finanstilsynet har bedt alle danske selskaber om at indsende en plan for implementering af de nye regler, som skal besvares inden juli i år. Finanstilsynet har bedt DIP og JØP om at redegøre for, hvad de ændrede regler kommer til at betyde for kapitalkravet i den fusionerede pensionskasse. Redegørelserne vil være en del af det formelle materiale, som indsendes til Finanstilsynet i forbindelse med ansøgning om fusion.

DIP og JØP har analyseret konsekvensen af de nye regler grundigt, og der er indhentet vurderinger fra eksterne konsulenter som led i arbejdet. DIP og JØP’s vurdering er, at den fusionerede pensionskasse har tilstrækkelig basiskapital til at dække kapitalkravet under de nye regler, såvel som de eksisterende regler.”

Louise Pierrel Mikkelsen, medlem af JØP
Hvad tager du med dig fra mødet?
”Inden jeg havde hørt oplægget her i dag, så syntes jeg ikke så godt om forslaget om at fusionere med DIP. Jeg kan godt se nogle fordele ved at konsolidere pensionsselskaber. Men jeg var bekymret for, om man forventede nogle synergier, som ikke ville være nemme at materialisere, når det kom til stykket.

I løbet af oplægget i dag gik det dog op for mig, at formålet ikke er at opnå synergier i administrationen. Det er tværtimod i forhold til forvaltningsteams [der forvalter vores investeringer, red.] ude i byen. Og det synes jeg, lyder meget fornuftigt.”

Jesper Buchholdt Gjørup, medlem af JØP
”På mange måder er det dejligt at være en del JØP’s faglighed, når vi skal forholde os til spørgsmålet om pension. For der sidder både jurister og økonomer, og jeg synes, at spørgsmålene bærer præg af, at medlemmerne har mange relevante indsigter, som kvalificerer debatten. Så jeg er meget tilfreds.”

Denne nyhed blev bragt på joep.dk den 17. april 2019