IconNyhedsarkiv for P+, tidligere DIP 

Stor interesse for medlemsmøderne om fusion

Skal DIP fusionere med JØP? Det har medlemmer fra hele landet debatteret

22. januar 2020, kl. 09:01

I løbet af de sidste uger er DIP’s fremtid blevet debatteret. På medlemsmøder i Aalborg, Aarhus, København og Odense har bestyrelsesformand Peter Falkenham og adm. direktør Søren Kolbye Sørensen fortalt om bestyrelsens forslag om en fusion med JØP og inviteret medlemmerne til debat. Interessen og spørgelysten har været stor, og mange perspektiver har været oppe at vende.

Vi har bedt nogle af medlemmerne, formanden og vores adm. direktør om at fortælle om, hvad de tager med sig fra diskussionerne. Her kan du derfor læse et udpluk af de emner, der blev debatteret i spørgsmålet om fusionen.

Peter Falkenham, formand for DIP's bestyrelse
Hvad tager du med fra de fire medlemsmøder, I nu har holdt?
”Jeg er utrolig glad for, at så mange har udvist interesse for arrangementerne og taget sig tid til at komme. Og så er jeg glad for mange gode spørgsmål vi har fået i alle de fire byer, vi har besøgt. Vi har kunnet mærke et stort engagement, og det har skinnet igennem, at vores medlemmerne har sat sig godt ind i situationen.”

Er der et særligt vigtigt spørgsmål, der er gået igen, og som du gerne vil fremhæve?
”Jeg har især oplevet, at der er to spørgsmål, der er gået igen. Det ene er, om det bliver billigere at få administreret sin pension efter en fusion. Og her er svaret ja. Bestyrelsen forventer, at en fusion med DIP vil betyde, at det er muligt at nedbringe gennemsnittet for, hvad et medlem betaler for at få administreret sin pension. Konkret forventer bestyrelsen, at administrationsomkostningerne pr. medlem i gennemsnit vil være 500 kr. i gennemsnit om året, når en fusion er gennemført. Det enkelte medlem kan samlet set have højere eller lavere omkostninger afhængigt af, hvilken pensionsordning det enkelte medlem har.

Det andet spørgsmål, jeg gerne vil fremhæve, handler om medlemsdemokratiet. Vil min indflydelse blive mindre i en større pensionskasse, når vi bliver flere medlemmer? Og risikerer vi ikke at blive trumfet af en meget større faggruppe i en større pensionskasse? Det er nogle meget centrale spørgsmål, som er blevet stillet, og som vi også har været meget optaget af i bestyrelsen igennem hele den lange proces, hvor vi har arbejdet på forslaget om fusion.

Det er utvivlsomt korrekt, at det vil være en stor ændring, når vi med en fusion vil gå fra at være  29.000 medlemmer til at blive knap 100.000. Der vil være flere stemmer, der skal høres, og fagligheden vil blive bredere. Men vores faggruppe vil være repræsenteret i bestyrelsen for en samlet pensionskasse, fordi IDA vil have en fast repræsentant i bestyrelsen, der vil varetage vores interesser. Fuldstændig ligesom Djøf vil have en fast repræsentant, der repræsenterer juristerne og økonomernes."

Søren Kolbye Sørensen, administrerende direktør
Et af de spørgsmål, der er blevet stillet på medlemsmøderne rundt om i landet, handler om de besparelser, som pensionskassen kan se frem til med en fusion. Vil du ikke prøve at uddybe det regnestykke, der ligger bag tallet?
”Når man ser på størrelsen af de besparelser, som fusionen vil medføre, er det et tal, som kan opgøres på mange måder. Vi har allerede i dag opnået store besparelser af vores samarbejde omkring investeringer mellem JØP og DIP. Dem har vi opgjort til mere end 130 mio. kr. på årsbasis. Og fusionens gennemførelse vil i sig selv umiddelbart anslået give godt 10 mio. kr. i besparelser, som forventes realiseret i løbet af 2020 som følge af reduktion af dobbelte processer i de to pensionskasser.”

Men hvis vi allerede sparer over 130 mio. kr. om året, er der så ingen nye gevinster at hente ved en fusion?
”Når vi ser fremad, så har vi i dag samlede investeringsomkostninger på ca. 660 mio. kr. årligt især til eksterne kapitalforvaltere. Vi arbejder såvel i dag som fremover hele tiden på at kunne nedbrige disse omkostninger. Når vi ser frem i de kommende år, så forventer vi at investere mere i såkaldte alternative investeringer (fast ejendom, infrastruktur, vindmøller etc.), og det vil i sig selv forøge investeringsomkostningerne. Hvis vi ikke gør noget, så vil investeringsomkostningerne stige i det kommende år med et trecifret millionbeløb årligt – også som følge af, at pensionskassens kapital vokser i størrelse. Derfor har vi en forventning om at målrette arbejdet på at forhandle lavere fees til kapitalforvalterne med en større kapital i ryggen og derudover vurdere på hvilke områder, vi kan hjemtage investeringerne og dermed spare omkostninger. Hvis fusionen bliver forkastet på generalforsamlingerne, så vil det ikke umiddelbart kunne ses på omkostningerne. Men på sigt er der en øget risiko for, at de to kasser ikke kan opretholde samarbejdet, og derved vil det sandsynligvis være mere vanskeligt at opnå de besparelser, som vi forventer i de kommende år. Det er derfor vi siger, at en fusion kan ’sikre besparelserne’.”

I skriver i delingsplanen, at der er usikkerhed om opgørelse kapitalkravet i fremtiden. Hvad mener I?
”Finanstilsynet har udsendt nye regler for opgørelse af pensionskassernes hensættelser, når kapitalkravet skal opgøres. Reglerne skal implementeres over de kommende år, og Finanstilsynet har bedt alle danske selskaber om at indsende en plan for implementering af de nye regler, som skal besvares inden juli i år. Finanstilsynet har bedt DIP og JØP om at redegøre for, hvad de ændrede regler kommer til at betyde for kapitalkravet i den fusionerede pensionskasse. Redegørelserne vil være en del af det formelle materiale, som indsendes til Finanstilsynet i forbindelse med ansøgning om fusion.

DIP og JØP har analyseret konsekvensen af de nye regler grundigt, og der er indhentet vurderinger fra eksterne konsulenter som led i arbejdet. DIP og JØP’s vurdering er, at den fusionerede pensionskasse har tilstrækkelig basiskapital til at dække kapitalkravet under de nye regler, såvel som de eksisterende regler.”

Ann-Pia Puggaard, medlem af DIP
Hvad tager du med dig fra mødet her i dag?
”Jeg tænkte, at det var vigtigt at komme og få noget mere information. Jeg har jo fået tilsendt noget materiale, og det har jeg læst. Men jeg synes egentlig, det fortalte rigtig meget om de fordele, der er. Og jeg havde egentlig lidt brug for at høre, om der skulle være nogen ulemper ved at fusionere.

Men helt grundlæggende, så synes jeg, også inden jeg kom, at det er den rigtige vej at gå. Jeg vidste faktisk ikke så meget om det P+ samarbejde, der faktisk har været igennem en hel del år. Så jeg tænker lidt, at det her er et logisk næste skridt.”  

Peter Ellegaard, medlem af DIP
”Jeg synes helt klart, at forslaget om fusion er en god idé. Og ud fra det vi har hørt i dag, er jeg kun blevet bekræftet i, at det er den vej, vi skal gå for at blive større og bringe omkostningerne ned, så der er mere i pension. Jeg er blevet helt afklaret. Det har været super.”

Simon Jeiner, medlem af DIP
”Det jeg tager med mig fra indlægget her i dag, det er, at som altid, når man har med pensionsbranchen at gøre, så er der ordentlighed og redelighed. De analyser, der ligger til grund for sammenlægningen, er ordentlige og grundige. Og jeg føler ikke nogen bekymring eller angst for, at der skal gå et eller andet galt. Så jeg går herfra med trygt sind.”

Denne nyhed blev bragt på dip.dk den 12. april 2019