IconNyheder / pressemeddelelser 

Generalforsamling med bredde i holdninger og livlig debat

Dialog, diskussioner og anerkendelse af forskelligheder kendetegnede årets generalforsamling, som gjorde det tydeligt, hvilke dilemmaer pensionskassen står i som investor.

11. april 2022, kl. 10:00


390 medlemmer af P+ havde 7. april valgt at deltage enten virtuelt eller fysisk i pensionskassens årlige generalforsamling, som fandt sted i København. Undervejs i løbet af de knap tre timer blev bredden i medlemmerne tilgang til pensionskassens investeringer tydeliggjort gennem en livlig debat.

Formand Kim Duus bød velkommen og gjorde i sin beretning status over det første år med en ny bestyrelse for P+. Han konstaterede, at pensionskassen kom ud af 2021 med et historisk godt resultat, og at P+ i dag står som en af landets største og stærkeste pensionskasser.

”Med det som afsæt har vi i den nye bestyrelse sat en retning, der skal bringe pensionskassen yderligere fremad og sikre fortsat udvikling i de kommende år,” sagde Kim Duus.

Han bemærkede, at situationen i Ukraine har skabt en umådelig tragisk dagligdag og situation for ukrainerne, som også afspejles i en generel usikkerhed i Europa, som udmønter sig i uro på de finansielle markeder.

”De aktuelle udsving på de finansielle markeder skal dog ses i lyset af et ekstraordinært godt 2021, hvor vi i P+ opnåede vores højeste afkast i de forgangne 12 år. Formuen rundede ved udgangen af 2021 157 mia. kr. Og i år har vi foreløbigt kunnet give hovedparten af jer en historisk høj depotrente på 11,5 pct.,” sagde formanden.

Bestyrelsen skal favne bredt
Han konstaterede, at det der med 105.000 medlemmer i P+ er ret forskellige holdninger til, hvor meget og hvor hurtigt bestyrelsen skal arbejde i retning af en bæredygtig fremtid.

”Nogle ønsker frasalg, andre ønsker aktivt ejerskab, og i bestyrelsen skal vi favne begge dele. Derfor er medlemsdialog og medlemsforståelse to helt afgørende begreber for os, så vi løbende kan få en pejling på den retning, I som medlemmer ønsker, at vi skal sætte i bestyrelsen,” sagde Kim Duus.

Han konstaterede, at bestyrelsens medlemmer på nogle punkter også selv repræsenterer temmelig forskellige holdninger, præcis som det gør sig gældende i den samlede medlemskreds, og kvitterede i øvrigt for det gode samarbejde i bestyrelsen, som bl.a. har vedtaget en ny strategi for P+, som sætter medlemmet i centrum.

Ny strategi
De fire hovedspor i den nye strategi er henholdsvis en styrket medlemsdialog, øget tilgængelighed, fortsat ansvarlige udvikling og at sikre tilbuddet om fleksible produkter.

Den digitale dialog er siden sidste generalforsamling bl.a. blevet styrket via pensionskassens webinarer, som mere end 7.000 medlemmer har gjort brug af. Den øgede tilgængelighed kommer bl.a. til udtryk ved, at svaretiden på mailhenvendelser det seneste år er halveret.

I november lancerede P+ tre ambitiøse klimamål om at sænke CO2-aftrykket fra porteføljen med 30 pct., om at føre skærpet aktivt ejerskab med de største CO2-udledere, og om at øge andelen af klimavenlige investeringer, så de i 2030 udgør 15 pct. af pensionskassens investeringer.

”Det er tre ambitiøse mål. Og det er et eksempel på, hvordan vores samlede portefølje og dermed vores standardprodukt har et højt bæredygtighedsniveau,” sagde formanden

I november sidste år blev det nye markedsrenteprodukt P+ Livscyklus introduceret. Det skal fremover give pensionskassens medlemmer mere fleksible produkter og større valgfrihed.

”Og i sidste måned har vi, i øvrigt som den første arbejdsmarkedspensionskasse, lanceret et ekstra bæredygtigt opsparingsprodukt kaldet P+ Bæredygtig, som de første 3.000 medlemmer allerede har haft mulighed for at tilvælge,” tilføjede formanden.

Historisk afkast
Adm. direktør Søren Kolby Sørensen forelagde årsrapporten for 2021. Han kunne, ligesom formanden, konstatere, at 2021 var et rigtig godt investeringsår for P+, med et historisk højt investeringsafkast på 18,1 mia. kr.

Næsten alle aktivklasser bidrog positivt til resultat for 2021, der endte på 12,9 pct. før skat. Især aktier var med til at sikre afkastet. De gav samlet set et afkast på 22 pct., mens den ikke-børsnoterede del af aktierne gav et afkast på hele 45 pct. Kreditobligationer gav et tilfredsstillende afkast på godt 5 pct., obligationer gav et mindre og acceptabelt afkast på -0,8 pct. og alternativer leverede samlet set et resultat på 14 pct.

”Og hvis vi ser på de historiske afkast på 1, 5 og 25 år, så ligger P+ også rigtig godt,” konstaterede Søren Kolby Sørensen.

Han bemærkede også den rekordhøje depotrente på 11,5 pct. til omkring 90.000 af pensionskassens medlemmer.

”Det er meget tilfredsstillende, at vi kan tilbyde en høj, positiv forrentning – ikke mindst med tanke på den generelle aktuelle uro på markederne. Det er klart, at vi er nødt til at tage det lille forbehold, at hvis der skulle ske en væsentlig forværring af markedsudviklingen, så kan depotrenterne blive reguleret i en nedadgående retning,” sagde han.

Mange sparer ekstra op
De samlede indbetalinger i 2021 var på 6.521 mio. kr. Udbetalingerne var 4.905 mio. kr.  

”Det betyder, at vi fortsat vokser. Ved siden af de faste bidrag er I gode til at indbetale ekstra til jeres pension. Ekstraindbetalingerne udgjorde i alt 222 mio. kr. Tak for den tillid, I har givet os. Det er dejligt at se, at så mange forholder sig til deres pension og vælger at spare ekstra op til alderdommen,” sagde Søren Kolby Sørensen.

Han konstaterede, at medlemstallet i 2021 steg for syvende år i træk og at der ved årets udgang var i alt 105.866 medlemmer af pensionskassen. Det er primært offentligt ansatte jurister, økonomer og ingeniører, der bidrager til væksten, men der blev også indgået 22 nye firmaaftaler i 2021.

”Det er positivt. Og det er et tegn på, at vi i dag står med et attraktivt produkt, hvor vi kan tilbyde bl.a. ingeniørfirmaer og advokathuse nogle fleksible pensions- og forsikringsløsninger til lave omkostninger. Derfor tror vi også på, at det et område, vi kan udbygge,” sagde Søren Kolbye Sørensen.

Den adm. direktør rundede sin gennemgang af årsrapporten af med at konstatere, at administrationsomkostningerne i pensionskassen har været støt faldende i de senere år. Som medlem betalte man således mindre end 0,5 pct. i ÅOP i 2021.

”Det betyder, at vi fortsat placerer os blandt de allerbilligste, sagde Søren Kolbye Sørensen og indstillede årsrapporten til godkendelse.

Bred debat
Efterfølgende havde 11 af pensionskassens medlemmer bedt om ordet og gik på talerstolen for at stille spørgsmål og give deres mening til kende. Langt de fleste indlæg handlede om bæredygtighed, frasalg og eksklusioner.

Flere repræsentanter for Ansvarlig Fremtid takkede pensionskassen for et godt samarbejde og for en god og konstruktiv dialog siden generalforsamlingen sidste år, mens andre medlemmer af pensionskassen satte spørgsmålstegn ved det fornuftige i frasalg af aktier i våbenselskaber og eksklusion af olieselskaber.

Om frasalget af aktier i våbenselskaber svarede bestyrelsesformand Kim Duus bl.a., at en væsentlig del af de frasalg, der er foretaget i P+ regi, er en konsekvens af en generalforsamlingsbeslutning fra 2021, der tog afsæt i den tragiske situation i Yemen.

”Det er et nyt dilemma, der nu står lige foran os. I bestyrelsen har vi en forestående drøftelse af, hvordan vi skal forholde os til det, og når vi skal forsøge at sætte en retning, der rummer den brede holdning i pensionskassen, er det netop vigtigt at få nogle input,” sagde Kim Duus med henvisning til spørgsmålet om frasalget af våbenaktier set i lyset af den nuværende situation med krigen i Ukraine.

I den anden ende af spektret pegede repræsentanter for Ansvarlig Fremtid på, at der, ifølge deres iagttagelser, på trods af fremskridt i forhold til bæredygtighed, stadig er mange opgaver, der venter på at blive løst, når det handler om klima og bæredygtighed.

Kim Duus vendte flere gange i sine besvarelser af medlemmernes spørgsmål tilbage til at forklare, hvordan bestyrelsen i sit arbejde nødvendigvis må lægge en linje, der favner ganske bredt og opfordrede undervejs i debatten flere gange pensionskassens medlemmer til løbende at give deres mening til kende.

Flere forslag til afstemning
To forslag fra medlemmer af pensionskassen om henholdsvis fortrinsret for beboere til ledige lejligheder i P+’s ejendomme og om offentliggørelse af afkastoplysninger blev begge forkastet, mens bestyrelsens forslag ’Ændring af vedtægten – Valg af fire bestyrelsesmedlemmer ved urafstemning’ blev vedtaget. Pensionskassens lønpolitik blev godkendt og kan findes på hjemmesiden.

Referatet fra årets generalforsamling findes her.