IconForsikringer 

Midlertidig invalidepension

Midlertidig invalidepension sikrer, at du kan opretholde din levestandard, hvis du ikke kan arbejde i en periode. For P+ og P+, tidligere DIP-medlemmer.

OBS. Vær opmærksom på, at informationen på denne side kun gælder medlemmer med en pensionsordning med gennemsnitsrente. Hvis du har P+ Livscyklus, kan du i stedet læse her. Hvis du er i tvivl om, hvilken pensionsordning du har, kan du finde svar på Min pension

Udbetaling af midlertidig invalidepension forudsætter, at din erhvervsevne midlertidigt er nedsat med mindst 50 pct. eller derunder. Det er en månedlig pension, der kan udbetales i op til 36 måneder.

Midlertidig invalidepension kan tidligst udbetales fra den 1. i den måned, der begynder 6 måneder efter, at du er blevet vurderet erhvervsudygtig.

Når du modtager midlertidig invalidepension, opretholder P+ dine pensionsdækninger. Det gælder dog ikke eventuelle opsparingsordninger.

Forsikringen ophører, når du fylder 65 år, medmindre den allerede er under udbetaling. Det betyder, at du skal have tilkendt pensionen og have fået udbetalt første rate senest, når du er 64 år og 11 måneder. 

Det er muligt at vælge midlertidig invalidepension på pensionsordninger omfattet af P+ Regulativ 2011, tidligere DIP Regulativ 4 og P+ Regulativ 2019.

 

Du kan dog ikke oprette midlertidig invalidepension, hvis:

  • du modtager pension
  • der gælder særlige forhold for din pensionsordning.

 

Ønsker du at til- og fravælge eller ændre pensionen, skal du kontakte os.

Pensionskassen anvender klausul ved optagelse, væsentlige stigninger i den månedlige indbetaling og ændringer på pensionsordningen i stedet for helbredsoplysninger.

 

Du kan læse mere her

Ja, hvis din arbejdsgiver har indgået en såkaldt arbejdsgiverklausul aftale med P+, vil pensionen blive udbetalt til din arbejdsgiver mod, at din arbejdsgiver fastholder dig i din ansættelse.

Du kan vælge en invalidepension på op til 80 pct. af din løn på aftaletidspunktet. Invalidepensionen kan altid udgøre op til 100 pct. af alderspensionen. Den midlertidige invalidepension skal være af samme størrelse som invalidepensionen.

 

Kronedækning

Vælger du en invalidepension på et specifik beløb, oprettes pensionen som en kronedækning. Sker der større ændringer i din indtægt, skal du kontakte os, hvis du ønsker at tilpasse invalidepensionen. En kronedækning kan betyde, at de øvrige pensioner i pensionsordningen bliver mindre.

 

Ved overgang til hvilende medlem ændres kronedækningen til en procentdækning. Læs mere om, hvordan kronedækning og procentdækning udbetales her

 

Ønsker du at til-/fravælge eller ændre på midlertidig invalidepension, skal du kontakte os.

Ja, der kan være modregning, hvis du har lønindtægt. Vi informerer dig om de regler, som gælder for modregning for din pensionsordning, når du får tilkendt invalidepension.

 

Fra 1. januar 2021 gælder ændrede regler om modregning i invalidepension, hvis du har løn- eller erhvervsindtægt på mere end 275.000 kr. årligt før skat.

 

Ved løn- og erhvervsindtægt forstås lønindkomst, inklusive honorar, overskud fra egen virksomhed og offentlige løntilskud.

 

Sådan er modregningen fra 1. januar 2021

Hvis du har en årlig løn- eller erhvervsindtægt, der overstiger bundfradraget på 275.000 kr., modregnes invalidepensionsydelsen med et beløb svarende til 75 pct. af forskellen mellem indtægten og bundfradraget.

 

Tjener du fx 350.000 kr. årligt og får udbetalt 200.000 kr. i invalidepension årligt, vil modregningen se ud som følger:

 

Eksempel:

Løn- og erhvervsindtægt i 2021   350.000 kr.

Invalidepension fra P+ i 2021                                                           

200.000 kr

Modregning 75 pct. af 75.000 kr. (350.000 kr.- 275.000 kr.)

-56.250 kr.

Årlig indkomst efter modregning  

493.750 kr.

I dette tilfælde vil du blive modregnet 56.250 kr. i invalidepensionen.

 

Skal jeg gøre noget i forbindelse med de nye regler?

Nej. Hvis du modtager invalidepension fra P+, kontakter vi dig for at få oplyst, om du forventer at have anden arbejdsindtægt. Vi vil også kunne få brug for at indhente dokumentation fra SKAT eller få en kopi af dit virksomhedsregnskab, hvis du er selvstændig.

 

Forventer du at have en arbejdsindtægt på mere end 275.000 kr. årligt før skat fra indkomståret 2021, regulerer vi det i dine løbende, månedlige pensionsudbetalinger med virkning fra den 1. januar 2021.

Den månedlige pension beskattes som personlig indkomst, dvs. at der ikke betales arbejdsmarkedsbidrag (8 pct.) af pensionen.

Hvis du vil søge om midlertidig invalidepension, skal du kontakte os. Vi sender dig herefter et ansøgningsskema, en samtykkeerklæring og en lægeattest. Det er dig selv, der udfylder ansøgningsskemaet og samtykkeerklæringen og din læge (praktiserende læge eller behandlende speciallæge) skal udfylde lægeattesten.

 

Lægen sender os den udfyldte attest, og vi betaler lægehonoraret. Du skal blot sørge for at sende de øvrige udfyldte dokumenter til os. Det kan du gøre her

 

Det er lidt forskelligt fra læge til læge, om de selv vil sende os attesten, eller om du skal gøre det. Men under alle omstændigheder betaler pensionskassen lægehonoraret, og det sørger lægen og os for at afregne.

Du kan læse om de faktorer, som har betydning for, hvordan din pension fastsættes og reguleres her

Ja, alle månedlige pensionerne kan ændre sig under udbetaling, både negativt og positivt. Udbetalingernes størrelse fastsættes som udgangspunkt årligt.

 

Her kan du se, hvilke pensioner, der udbetales månedligt:

  • Varig og midlertidig invalidepension
  • Livsvarig alderspension
  • Ægtefællepension
  • Ægtefælle-/samleverpension
  • Børnepension
  • Supplerende alderspension
  • Ratepension.

 

På pensionsordningen kan du se dine pensionstyper, og hvilken aftale der gælder for dem. Du kan læse om de faktorer, som har betydning for, hvordan din pension fastsættes og reguleres her