IconForsikringer 

Invalidepension

Invalidepension sikrer, at du kan opretholde din levestandard, hvis du ikke kan arbejde på grund af sygdom.

OBS. Vær opmærksom på, at informationen på denne side kun gælder medlemmer med en pensionsordning med gennemsnitsrente. Hvis du er i tvivl om, hvilken pensionsordning du har, kan du finde svar på Min pension

Udbetaling af invalidepension forudsætter, at din erhvervsevne som jurist, økonom eller ingeniør er nedsat til 1/3 eller derunder og er varig.

For P+, tidligere JØP gælder også, at der kan udbetales invalidepension ved midlertidig nedsættelse af erhvervsevnen til 1/3 eller derunder. Erhvervsevnen skal være nedsat i mindst 6 måneder.

For P+ tidligere DIP gælder også, at udbetaling af midlertidig invalidepension forudsætter, at din erhvervsevne midlertidigt er nedsat med mindst 50 pct. eller derunder. Det er en månedlig pension, der kan udbetales i op til 36 måneder.

Midlertidig invalidepension kan tidligst udbetales fra den 1. i den måned, der begynder 6 måneder efter, at du er blevet vurderet erhvervsudygtig.

Når du modtager invalidepension, opretholder pensionskassen dine pensionsdækninger. Det gælder dog ikke eventuelle opsparingsordninger.

Herunder kan du finde spørgsmål og svar om invalidepension.

Når vi har modtaget alle oplysningerne, går vi i gang med at vurdere, om du opfylder blandt andet de helbredsmæssige betingelser for at få udbetalt invalidepension.

Hvis vi vurderer, at du opfylder alle betingelserne, får du som udgangspunkt tilkendt midlertidig invalidepension. Det vil sige, at du får udbetalt invalidepension i en afgrænset periode. Størstedelen af de sygdomme, der i dag bliver søgt om invalidepension til, er nemlig midlertidige, og mange genvinder derfor erhvervsevnen og kommer tilbage i arbejde efter en periode (sygdomme som stress, depression og hjernerystelse kan være eksempler på sygdomme, som ikke nødvendigvis invaliderer varigt).

Du kan tidligst få udbetalt invalidepension fra den 1. i måneden efter, at din indtægt er ophørt.

Du kan læse om de faktorer, som har betydning for, hvordan din pension fastsættes og reguleres her

Ja, alle månedlige pensionerne kan ændre sig under udbetaling, både negativt og positivt. Udbetalingernes størrelse fastsættes som udgangspunkt årligt.

 

Her kan du se, hvilke pensioner, der udbetales månedligt:

  • Varig og midlertidig invalidepension
  • Livsvarig alderspension
  • Ægtefællepension
  • Ægtefælle-/samleverpension
  • Børnepension
  • Supplerende alderspension
  • Ratepension.

 

På pensionsordningen kan du se dine pensionstyper og hvilken aftale, der gælder for dem. Du kan læse om de faktorer, som har betydning for, hvordan din pension fastsættes og reguleres her

Min pension kan du se, hvilke invalidepension du har i pensionskassen. Du finder Forudsætningsbilag for P+, tidligere JØP her og P+, tidligere DIP her 

 

Har du pension i andre selskaber, kan du logge ind på Pensionsinfo

Udbetalingen af varig invalidepension ophører, når du overgår til alderspension på din pensionsordning. På Min pension kan du se, hvornår invalidepensionen ophører.

Pensionskassen anvender klausul ved optagelse, væsentlige stigninger i den månedlige indbetaling og ændringer på pensionsordningen i stedet for helbredsoplysninger.

 

Du kan læse mere her

Er du omfattet af pensionskassens gruppeforsikring, er du berettiget til gruppelivsforsikringens invalidesum, hvis du får tilkendt varig invalidepension og ikke er fyldt 62 år. Du kan læse mere her

 

Der kan også være udbetaling fra ulykkesforsikring, hvis du får tilkendt varig invalidepension på grund af en ulykke. Du kan læse mere her

Der bliver udbetalt en månedlig børnepension til hvert af dine børn, når du selv modtager varig invalidepension. Børnepensionen udbetales til barnet fylder den alder, som gælder for din pensionsordning. Der bliver også udbetalt børnepension til adoptivbørn og stedbørn, som bliver forsørget af dig. Læs mere om børnepension her

 

Min pension kan du se, ved hvilken alder børnepensionen ophører.

Du kan vælge en invalidepension på op til 80 pct. af din løn på aftaletidspunktet. Invalidepensionen kan altid udgøre op til 100 pct. af alderspensionen. Er du, eller har du været offentligt ansat, skal invalidepensionen mindst udgøre 20 pct. af din alderspension ved 68 år eller din lønindkomst på aftaletidspunktet. 

 

Det er muligt at fastsætte invalidepension på pensionsordninger omfattet af P+ Regulativ 2019; P+ Regulativ 2007, tidligere JØP Regulativ 2 og P+ Regulativ 2011, tidligere DIP Regulativ 4. Det gælder dog ikke, hvis:

 

  • du modtager pension
  • der gælder særlige forhold for din pensionsordning.

 

Ovennævnte er ikke muligt for pensionsordninger omfattet af P+ Regulativ 1973, tidligere JØP Regulativ 1; P+ Regulativ 1983, tidligere DIP Regulativ 1 og P+ Regulativ 1999, tidligere DIP Regulativ 2.

 

Kronedækning

Vælger du en invalidepension på et specifik beløb, oprettes pensionen som en kronedækning. Sker der større ændringer i din indtægt, skal du kontakte os, hvis du ønsker at tilpasse invalidepensionen. En kronedækning kan betyde, at de øvrige pensioner i pensionsordningen bliver mindre.

 

Ved overgang til hvilende medlem ændres kronedækningen til en procentdækning. Læs mere om, hvordan kronedækning og procentdækning udbetales her

 

Ønsker du at ændre på din invalidepension, skal du kontakte os

Du må gerne have et lønnet job med sædvanligt arbejde inden for din uddannelse og samtidig modtage udbetaling af invalidepension fra pensionskassen, hvis ansættelsen er maksimal 1/3 af normal arbejdstid.

 

Hvis ansættelsen er på mere end 1/3 arbejdstid, vil pensionskassen tage spørgsmålet om erhvervsevnen op til revurdering.

 

Fleksjob

Fleksjob er et tilbud om arbejde på særlige vilkår til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen. Hvis du ansættes i fleksjob, vil du fortsat få udbetalt invalidepension.

 

Hvis du får udbetalt invalidepension fra pensionskassen og bliver ansat i et fleksjob, har du mulighed for at fortsætte med at indbetale dine pensionsbidrag til pensionsordning. Du skal give pensionskassen besked, hvis du ansættes i et fleksjob og sende os en kopi af ansættelseskontrakten.

Ja, der kan være modregning, hvis du har lønindtægt. Vi informerer dig om de regler, som gælder for modregning for din pensionsordning, når du får tilkendt invalidepension.

 

Fra 1. januar 2021 gælder ændrede regler om modregning i invalidepension, hvis du har løn- eller erhvervsindtægt på mere end 275.000 kr. årligt før skat.

 

Ved løn- og erhvervsindtægt forstås lønindkomst, inklusive honorar, overskud fra egen virksomhed og offentlige løntilskud.

 

Sådan er modregningen fra 1. januar 2021

Hvis du har en årlig løn- eller erhvervsindtægt, der overstiger bundfradraget på 275.000 kr., modregnes invalidepensionsydelsen med et beløb svarende til 75 pct. af forskellen mellem indtægten og bundfradraget.

 

Tjener du fx 350.000 kr. årligt og får udbetalt 200.000 kr. i invalidepension årligt, vil modregningen se ud som følger:

 

Eksempel:

Løn- og erhvervsindtægt i 2021   350.000 kr.

Invalidepension fra P+ i 2021                                                           

200.000 kr

Modregning 75 pct. af 75.000 kr. (350.000 kr.- 275.000 kr.)

-56.250 kr.

Årlig indkomst efter modregning  

493.750 kr.

I dette tilfælde vil du blive modregnet 56.250 kr. i invalidepensionen.

 

Skal jeg gøre noget i forbindelse med de nye regler?

Nej. Hvis du modtager invalidepension fra P+, kontakter vi dig for at få oplyst, om du forventer at have anden arbejdsindtægt. Vi vil også kunne få brug for at indhente dokumentation fra SKAT eller få en kopi af dit virksomhedsregnskab, hvis du er selvstændig.

 

Forventer du at have en arbejdsindtægt på mere end 275.000 kr. årligt før skat fra indkomståret 2021, regulerer vi det i dine løbende, månedlige pensionsudbetalinger med virkning fra den 1. januar 2021.

Den månedlige pension beskattes som personlig indkomst, dvs. at der ikke betales arbejdsmarkedsbidrag (8 pct.) af pensionen.

Hvis du vil søge om udbetaling af pension, skal du kontakte os. Vi sender dig herefter et ansøgningsskema, en samtykkeerklæring, en lægeattest samt en børneblanket, hvis du har børn som er berettiget til børnepension. Det er dig selv, der udfylder ansøgningsskemaet, samtykkeerklæringen og den eventuelle børneblanket, og din læge (praktiserende læge eller behandlende speciallæge) skal udfylde lægeattesten.

 

Lægen sender os den udfyldte attest, og vi betaler lægehonoraret. Du skal blot sørge for at sende de øvrige udfyldte dokumenter til os. Det kan du gøre her

 

Det er lidt forskelligt fra læge til læge, om de selv vil sende os attesten, eller om du skal gøre det. Men under alle omstændigheder betaler pensionskassen lægehonoraret, og det sørger lægen og os for at afregne.