IconForsikringer 

Ægtefælle-/samleverpension

OBS. Vær opmærksom på, at informationen på denne side kun gælder medlemmer med en pensionsordning med gennemsnitsrente. Hvis du er i tvivl om, hvilken pensionsordning du har, kan du finde svar på Min pension

Har du en ægtefælle-/samleverpension tilknyttet din pension, kan din ægtefælle, registreret partner eller samlever få udbetalt et månedligt beløb i tilfælde af din død.

Du kan logge på Min Pension og se, hvor meget der udbetales, og om udbetalingen er livsvarig eller 10-årig.

I skal være gift, før du begynder at få udbetalt alderspension eller eventuelt får ret til invalidepension, og før du fylder 70 år.

Ved samlever gælder særlige betingelser – læs mere nedenfor.

Medlemmer med P+ Livscyklus kan ikke tilvælge ægtefælle-/samleverpension. Læs her, hvordan du kan sikre dine nærmeste pårørende, hvis du har P+ Livscyklus.

Min pension kan du se, hvordan du er dækket ved dødsfald i P+. 

 

Har du pension i andre selskaber, kan du logge ind på Pensionsinfo

Udbetaling af pensionen starter den 1. i måneden efter din død.

Ja, hvis din ægtefælle-/samlever er mere end 20 år yngre end dig, nedsættes pensionen med 2 pct. for hvert år, aldersforskellen overstiger 20 år.

Pensionskassen anvender klausul ved optagelse, væsentlige stigninger i den månedlige indbetaling og ændringer på pensionsordningen i stedet for helbredsoplysninger. Du kan læse mere her

For at din samlever skal kunne modtage samleverpension fra pensionskassen, skal en række betingelser være opfyldt:

 • Samlivet er indledt inden du fylder 70 år.
 • Samlivet er indledt på et tidspunkt, hvor du ikke modtog alders- eller invalidepension.
 • Der må ikke være en fraskilt ægtefælle med ret til ægtefællepension.
 • Du kunne have indgået ægteskab eller registreret partnerskab med din samlever.

 

Hvis fælles barn:

 • Samleveren venter, har eller har haft et barn sammen med dig.
 • Din samlever har fælles bopæl med dig på dødstidspunktet, eller har tidligere haft fælles bopæl med dig, og den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig.


Hvis ikke fælles barn:

 • Du har ved testamente, oprettet senest tre måneder før dødsfaldet, og som ikke senere er tilbagekaldt, indsat din samlever som arving til en arvelod af mindst samme størrelse som den tvangsarv, der ifølge arveloven ville være tilkommet en ægtefælle.
 • Din samlever har haft fælles bopæl med dig i de sidste to år før dødsfaldet eller har tidligere haft fælles bopæl med dig i en sammenhængende periode på mindst to år, og den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig.

 

Der er ikke samleverpension i P+ Regulativ 1983, tidligere DIP Regulativ 1.

Ved skilsmisse kan en tidligere ægtefælle bevare retten til ægtefællepension. Det gælder ikke for en tidligere samlever. Du kan læse mere om ægtefællens muligheder for at bevare ægtefællepensionen her 

 

Har en tidligere ægtefælle bevaret retten til ægtefællepensionen, kan der ikke udbetales pension til en samlever, heller ikke selvom betingelserne for udbetaling af samleverpension er opfyldt. Ægtefællepensionen kan heller ikke fravælges, så længe den tidligere ægtefælle har ret til pensionen.

Den månedlige pension beskattes som personlig indkomst, dvs. at der ikke betales arbejdsmarkedsbidrag (8 pct.) af pensionen.

Du kan læse om de faktorer, som har betydning for, hvordan din pension fastsættes og reguleres her

Du kan vælge en ægtefælle-/samleverpension på op til 60 pct. af alderspension ved 68 år eller op til 60 pct. af din løn på aftaletidspunktet.

Det er muligt at fastsætte pensionen på pensionsordninger omfattet af P+ Regulativ 2019; P+ Regulativ 2007, tidligere JØP Regulativ 2 og P+ Regulativ 2011, tidligere DIP Regulativ 4, dog ikke hvis:

 • du modtager pension
 • der gælder særlige forhold for din pensionsordning.

 

Ovennævnte er ikke muligt for pensionsordninger omfattet af P+ Regulativ 1973, tidligere JØP Regulativ 1 og P+ Regulativ 1983, tidligere DIP Regulativ 1.

 

For pensionsordninger på P+ Regulativ 1999, tidligere DIP Regulativ 2 er ægtefælle-/samleverpensionen altid 60 pct. af alderspensionen ved 65 år. Efter 65 år svarer ægtefælle-/samleverpensionen til 60 pct. af den alderspension, du selv kan modtage.

 

Kronedækning

Vælger du en ægtefælle-/samleverpension på et specifik beløb, oprettes pensionen som en kronedækning. En kronedækning kan betyde, at de øvrige pensioner i pensionsordningen bliver mindre.

 

Ved overgang til hvilende medlem ændres kronedækningen til en procentdækning. Læs mere om, hvordan kronedækning og procentdækning udbetales her

 

Ønsker du at ændre på din ægtefælle-/samleverpension eller tilvælge ægtefælle-/samleverpension, er du velkommen til at kontakte os for rådgivning her. Som bidragsbetalende medlem kan du også anvende Min pension

 

Ja, alle månedlige pensionerne kan ændre sig under udbetaling, både negativt og positivt. Udbetalingernes størrelse fastsættes som udgangspunkt årligt.

 

Her kan du se, hvilke pensioner, der udbetales månedligt:

 • Varig og midlertidig invalidepension
 • Livsvarig alderspension
 • Ægtefællepension
 • Ægtefælle-/samleverpension
 • Børnepension
 • Supplerende alderspension
 • Ratepension.

 

På pensionsordningen kan du se dine pensionstyper, og hvilken aftale der gælder for dem. Du kan læse om de faktorer, som har betydning for, hvordan din pension fastsættes og reguleres her

 

Ønsker du at til-/fravælge eller ændre på ægtefælle-/samleverpension, skal du kontakte os