IconHvis der sker en ændring i dit liv 

Planlæg din pension

Vi anbefaler, at du i god tid begynder at planlægge din overgang til pension. Jo tidligere du har en idé om, hvordan din tilværelse som pensionist bliver, jo bedre kan du planlægge overgangen til pensionstilværelsen.


Du sidder måske inde med en masse spørgsmål, når du snart skal på pension. Vi har samlet en række informationer, som du kan bruge i din planlægning.

Start med at få overblik over dine udgifter ved overgang til pension, fx ved at gennemgå dit budgetskema. Der kan være udgifter, som falder bort, fx transport, kontingenter, men der kan også komme nye til, fx flere rejser, koncerter og teater.

Min pension kan du se, hvilke pensionsprodukter du har i pensionskassen. Her kan du også se, hvornår de kan udbetales og få en prognose på pensionen ved forskellige pensionsaldre. Er du bidragsbetalende, er det i pensionsprognosen forudsat, at indbetalingen fortsætter frem til de forskellige pensionsaldre. Du finder forudsætningsbilagene her.

 

Har du pension i andre selskaber eller pengeinstitutter, kan du logge ind på PensionsInfo. Når du har pensioner i flere selskaber, skal du være opmærksom på, at det ikke er sikkert, at alle pensionerne kan udbetales ved samme pensionsalder. Normalt fremgår det af PensionsInfo, hvornår de forskellige pensioner kan udbetales.

 

Du kan læse mere om pensionsalder her

Ja, du kan sagtens indbetale ekstra til pension. Det kan ske både ved en forhøjelse af den månedlige indbetaling og ved en engangsindbetaling. Ønsker du at betale ekstra, skal du kontakte os for personlig rådgivning, idet der er flere pensionsprodukter at indbetale på.

Hvis du er ansat, og indbetalingen til pension er en del af dit ansættelsesforhold, kan pensionen udbetales, når du er fratrådt dit job, eller der er indgået en aftale med nedsættelse af arbejdstiden med min. 25 pct. Er arbejdstiden nedsat med min. 25 pct., kan du få udbetalt op til 25 pct. af den livsvarige pension.

 

Er der, eller har der været indbetaling fra en offentlig arbejdsgiver, kan du maksimalt få udbetalt 33 pct. af pensionen ved nedsat arbejdstid, selvom nedsættelsen af arbejdstiden er mere end 33 pct.

 

Hvis du er hvilende medlem, eller hvis du selv indbetaler til pensionsordningen, kan du få pensionen udbetalt, selvom du arbejder. Ønsker du hele pensionen udbetalt, skal den månedlige indbetaling ophøre.

 

Ved delvis udbetaling af livsvarig alderspension vil de månedlige omkostninger til administration stige, da der vil være omkostninger til administration på både den udbetalte pension og den del, som venter. Disse omkostninger vil fortsætte, når den sidste del af pensionen bliver udbetalt.

Nej, det er ikke et krav. Der er fleksibilitet i pensionsprodukterne, indtil udbetalingen begynder. Det er derfor vigtigt, at eventuelle ændringer aftales med os, inden udbetalingen påbegyndes.

 

Du kan fx få udbetalt den livsvarige pension og vente med ratepension eller omvendt. Ratepensionen kan også strækkes over mere end 10 år. Det er også muligt at flytte opsparing fra ratepension til livsvarig alderspension i forbindelse med pensionering. Ønsker du det, skal det ske før udbetalingen starter.

 

Ved delvis udbetaling af livsvarig alderspension, vil de månedlige omkostninger til administration stige, da der vil være omkostninger til administration på både den udbetalte pension og den del, som venter. Disse omkostninger vil fortsætte, når den sidste del af pensionen bliver udbetalt. Omkostningerne vil også knytte sig til en eventuel ægtefælle- eller samleverpension, som bliver udbetalt efter din død. Du kan finde omkostningerne her.

Der er 4 elementer, der har betydning for, hvordan din pension vil udvikle sig, både i perioden, hvor du sparer op, og når pensionen udbetales. De 4 elementer er:

  1. Omkostninger
  2. Opsparing
  3. Levealder
  4. Depotrente eller investeringsafkast.

 

De væsentligste faktorer for regulering af pensionen er ændringer i levealderen og udviklingen i depotrenten/investeringsafkastet. Du kan læse mere om det her.

Det er din A-kasse, der administrerer efterlønsordningen. Vi anbefaler derfor, at du kontakter A-kassen for at få overblik over dine muligheder for efterløn.

 

Det er også her, du kan læse om reglerne for modregning i efterlønnen.

Ja, det må du gerne. Vi nedsætter ikke din pension, fordi du arbejder.

Ja, hvis ikke alle dine pensioner ved pensionering bliver udbetalt. Ønsker du fortsat at indbetale, så ring til os og få rådgivning, inden du starter med at få udbetalt den månedlige pension.

Din ret til udbetaling af folkepension afhænger af din alder. Du finder din alder for folkepension her 

 

Folkepension bliver ikke udbetalt automatisk – du skal selv søge om udbetaling. Vær opmærksom på, at du har ret til folkepension fra den 1. i måneden efter, du opnår folkepensionsalderen. Du kan søge folkepension, et halvt år inden du har ret til folkepension. Ansøgningen findes på Borger.dk

De månedlige pensioner beskattes som personlig indkomst, dvs. at der ikke betales arbejdsmarkedsbidrag (8 pct.) af pensionen. Engangsbeløb bliver beskattet med 40 pct., dog ikke aldersforsikring, som er skattefri.

Du skal kontakte os ca. to måneder før, du ønsker at gå på pension og begynde udbetalingen af din pensionsopsparing. Du kan søge om udbetaling via en blanket her

Jo senere du starter med at få udbetalt den månedlige pension, jo større vil din pension blive. Når du logger på Min pension kan du se, hvilke pensionsprodukter du har i pensionskassen. Her kan du også se, hvornår de kan udbetales og få en prognose på pensionen ved forskellige pensionsaldre. 

 

Hvis du vælger at udskyde udbetaling af pensionen efter det aftalte udbetalingstidspunkt i pensionsaftalen, og du har pension i disse aftaler:

  • P+ Regulativ 1983, tidligere DIP Regulativ 1
  • P+ Regulativ 1999, tidligere DIP Regulativ 2 
  • P+ Regulativ 1973, tidligere JØP Regulativ 1 og supplerende alderspension i Regulativ 1


kan du læse mere om prognoseberegningen her: