Bestyrelsen har nedsat et risikoudvalg, som forbereder bestyrelsens arbejde med pensionskassens risikostyring og dertil relaterede emner. Udvalget skal som helhed have den fornødne erfaring, viden og kvalifikationer og kompetencer i relation til risikostyring og kontrolpraksis, som er nødvendig for, at det samlede udvalg kan forstå og overvåge pensionskassens risici. Et medlem skal have kvalifikationer inden for investeringsmæssige risici, og et medlem skal have kvalifikationer inden for forsikringsmæssige risici.

Risikoudvalget består af:
David Lando, formand
Lars Bo Bertram
Helle Munk Ravnborg

Læs risikoudvalgets kommissorium her