IconSådan investerer vi dine penge 

Investeringspolitik

Vi tror på en investeringspolitik, der bygger på stabilitet og fremsynethed samt tager højde for både forventet afkast, risiko og omkostninger.

Målsætningen er at tilrettelægge investeringsstrategien, så den bedst muligt varetager vores medlemmernes interesser ud fra hensyn til lovgivning, ansvarlighed og ønsket risikoniveau.

P+ foretager sine investeringer i henhold til den overordnede investeringspolitik og -retningslinjer, der vedtages af bestyrelsen en gang årligt, og som formueforvaltningen er underlagt. P+ er derudover underlagt Finanstilsynets krav om Prudent Person-princippet, og investeringspolitikken og -retningslinjerne er fastlagt under hensyntagen til begrænsningerne og anvisningerne i Lov om finansiel virksomhed.

Investeringspolitikken og -retningslinjerne er udformet på baggrund af bestyrelsens risikovillighed samt ønske om tilstrækkelig risikospredning af investeringerne. Den strategiske fordeling mellem aktivklasserne obligationer, aktier, kreditobligationer og reale aktiver er et vigtigt element til at sikre spredning af risikoen og opnå et højt afkast.

Samtidig fastlægges, hvor store afvigelser der må foretages inden for de respektive aktivklasser mht. varighed, landefordeling og valutaafdækning. Yderligere angives et benchmark for hver aktivklasse, som performance måles i forhold til.

P+ har en målsætning om at investere ansvarligt. Sociale og miljømæssige overvejelser indgår derfor sammen med omkostninger som et centralt element, når pensionskassen investerer medlemmernes midler. Formålet hermed er at generere det højst mulige risikojusterede afkast.

P+ har lagt en stor del af forvaltningen ud til eksterne porteføljemanagere.

Investeringsprincipper

P+ tænker langsigtet i reale termer og investerer aktivt med fokus på at optimere forholdet mellem afkast, risici samt omkostninger. P+ investerer efter følgende tre overordnede investeringsprincipper:

  • Porteføljekonstruktion sikrer, at investeringerne spredes på flere aktivklasser med forskellige risikoegenskaber.
  • Risk management sikrer, at investeringsporteføljen har det rigtige risikoniveau i forhold til de af bestyrelsen fastlagte risikotolerancer.
  • Fokus på markedsmuligheder sikrer, at pensionskassen investerer aktivt.

Formålet med investeringsprincipperne er at sikre, at alle P+’s investeringsbeslutninger er forankret i en eller flere af disse principper. Investeringsprincipperne benyttes dermed som det anker, der investeres på baggrund af med henblik på at indfri investeringsmålsætningen om at sikre medlemmerne den højst mulige pension under hensyntagen til risiko.

Principperne tager afsæt i finansiel teori samt det faktum, at P+ som investor har en lang investeringshorisont med en stor buffer i form af basiskapital og bonuspotentiale.

Størrelsen af overordnede investeringsprincipper afspejler vigtigheden i forhold til opfyldelse af målsætningen. Pensionskassen skal på tværs af de tre principper have fokus på omkostninger, ansvarlighed, komparative fordele og ressourcer. Formålet hermed er at generere det højst mulige risikojusterede afkast under hensyntagen til disse.

Udover de tre overordnede investeringsprincipper opererer pensionskassen efter fire tværgående investeringsprincipper:

  • Fokus på omkostninger
  • Fokus på ansvarlighed
  • Fokus på komparative fordele
  • Fokus på kompatibilitet.

De tværgående investeringsprincipper er gældende for de overordnede investeringsprincipper og vice versa. Tilsammen udtrykker de bestyrelsens ønske til udmøntningen og implementeringen af investeringsprincipperne og investeringsstrategien som helhed. Således skal både porteføljekonstruktion, risk management og investeringsmuligheder have fokus på omkostninger og ansvarlighed samt tage udgangspunkt i komparative fordele og optimal ressourceanvendelse.