Icon
IconAnsvarlige investeringer 

Seneste nyt

På denne side har vi samlet en række af de seneste opdateringer om vores arbejde med ansvarlige investeringer.

Aktuelle beslutninger og indsatser

I februar 2021 besluttede P+ at frasælge alle store olieselskaber i pensionskassens portefølje, der ikke havde en forretningsmodel som var forenelig med målene i Paris-aftalen eller som ikke havde vist tilstrækkelig vilje til at omstille sig.

I samme ombæring blev det besluttet at placere ENI spa og Repsol på vores observationsliste med en observationsperiode på 12 måneder. I februar 2022 har vi derfor foretaget en revurdering af de to selskabers fremskridt på en række opfølgningspunkter.

ENI spa har vedtaget klimamålsætninger, der anses som nogle af de mest ambitiøse og omfattende i branchen. Desuden er det positivt, at selskabet, siden vores seneste vurdering, bl.a. har sat sig et mål for klimaneutralitet inden 2050. Man kan dog stadig sætte spørgsmålstegn ved selskabets vilje til at omstille sig hurtigt nok, ligesom analyser indikerer, at ENI spas lobbyaktiviteter til tider modarbejder klimapolitikker.

Repsol understøtter den grønne omstilling ved at inkorporere sin bæredygtighedsplan i sin finansieringsstrategi. Desuden planlægger selskabet at reducere CO2-intensive aktiver og har skærpet tidligere reduktionsmål for bl.a. CO2-intensitet. Repsols ansvar for et stort olieudslip i Peru og fortsatte medlemskab af en række kontroversielle brancheorganisationer er dog problematisk, ligesom selskabets lobbyaktiviteter, i lighed med ENI spas, til tider står i et modsætningsforhold til den grønne omstilling.

På baggrund af vores kvalitative analyse vurderer vi, at selskaberne har gjort fremskridt siden sidste vurdering og fortsat udviser potentiale til at udvikle forretningsplaner, der på sigt kan blive forenelige med Paris-aftalens mål. Samlet set er ENI spa og Repsol blandt de mest ambitiøse i industrien, og baseret på en samlet vurdering har P+ derfor valgt at beholde selskaberne i porteføljen.

Både ENI spa og Repsol mangler dog stadig at føre de grønne ambitioner ud i livet, og for at sikre de nødvendige fremskridt, bibeholder vi begge selskaber på vores observationsliste. Selskaberne er dermed fortsat under skærpet overvågning.

P+ følger derudover aktivt op på den positive dialog, der allerede foregår med selskaberne i investorsamarbejdet. Her vil vi bl.a. fokusere på at selskaberne øger deres transparens om capex-planer (ift. projekter inden for efterforskning og udvinding af olie) samt selskabernes lobbyaktiviteter på klimaområdet.

Vi vil revurdere selskabernes indsats og fremskridt på klimaområdet senest primo december 2022. Såfremt ENI spa og Repsol ikke har vist yderligere fremskridt, vil de blive indstillet til frasalg.

Du kan læse mere om P+’s seneste vurderinger af ENI spa og Repsol henholdsvis her og her.

Læs mere om vores generelle tilgang til olieselskaber i vores Metodepapir.

Da vi i februar 2021 frasolgte 30 store olieselskaber, valgte vi at beholde fire af de store olieselskaber, vi havde vurderet. Heriblandt BP og Equinor, der begge kunne præsentere spirende grønne ambitioner. Begge selskaber fik derfor lov at blive i porteføljen, men blev sat på observationsliste og kom dermed under øget overvågning. Samtidig betød vores beslutning, at BP og Equinor ville blive solgt fra, hvis vi ikke så en videre udvikling af selskabernes grønne forretningsplaner.

Efterfølgende har vi givet BP og Equinor knap et år til at vise om deres grønne ambitioner kunne blive til reelle handlinger samtidig med, at vi har intensiveret vores aktive ejerskab. Vi har blandt andet taget kritisk stilling til aktionærforslag på selskabernes generalforsamlinger, vi har været i dialog med selskaberne gennem investorsamarbejder, ligesom vi selv har taget bilateral kontakt for at lægge yderligere pres på.

Vi må dog konstatere, at selskaberne ikke er villige til at omstille sig og udvikle forretningsplaner, der er kompatible med Paris-aftalen, tilstrækkelig hurtigt. Selskabernes klimambitioner er kort sagt ikke i tilstrækkelig grad blevet omsat til klimahandlinger. Da vi samtidig vurderer, at vi ikke kan opnå konkrete resultater på kort sigt via dialog, og at aktivt ejerskab dermed er udsigtsløst, har vi derfor i november 2021 valgt at frasælge BP og Euqinor inden udgangen af året.

Læs mere om frasalget her.

Læs mere om vores generelle tilgang til olieselskaber i vores Metodepapir.

I november sidste år tilsluttede P+ sig den fremmeste alliance for klimansvarlige investorer, Net-Zero Asset Owner Alliance. Her forpligtede vi os på, at vores over 100.000 medlemmers pensionsopsparinger skal være CO2-neutrale i 2050. Nu har vi også sat ambitiøse klimamål for 2025 og 2030, der tilsammen understøtter det langsigtede mål om klimaneutralitet i 2050.

Mål 1: 30 pct. CO2-reduktion i investeringsporteføljen frem mod 2025 sammenlignet med 2019
Målsætningen omfatter alle likvide aktier, erhvervsobligationer og direkte ejede ejendomme. Indsatsen har allerede nu betydet, at P+ har frasolgt en række selskaber inden for kul og olie, som ikke har vist evne eller vilje til at omstille sig. P+ vil desuden stille øgede krav til klimarapportering, så pensionskassen får et bedre datagrundlag til at kunne analysere og vurdere sine investeringer på klimaområdet. I dag er data ofte ufuldstændige, men vi forventer, at data løbende bliver forbedret i de kommende år.

Mål 2: Aktivt ejerskab med de 20 største CO2-udledende selskaber i porteføljen
P+ vil gå i særligt skærpet dialog med de største CO2-udledende selskaber i porteføljen for at påvirke dem i en grønnere retning. Målsætningen er at bidrage til omstilling i virkeligheden ved at arbejde for fremdrift i den grønne omstilling hos selskaberne igennem aktivt ejerskab. Derfor placerer vi selskaberne på vores observationsliste og sætter dem dermed under øget overvågning.

Mål 3: 15 pct. af P+’s samlede formue skal være investeret i klimavenlige investeringer i 2030

Eksempler på klimavenlige investeringer er fx vedvarende energianlæg såsom solcelle- og vindmølleparker. Som en yderligere del af indsatsen vil P+ arbejde sammen med andre investorer om skarpere at definere, hvad klimavenlige investeringer omfatter.

Læs mere om P+’s klimamål her

I forbindelse med frasalget af store olieselskaber i vores porteføljen i februar valgte P+ at beholde de fire olieselskaber BP, Equinor, ENI spa og Repsol i porteføljen, da de alle udviste et potentiale for at udvikle forretningsplaner, der er forenelige med Paris-aftalen. De fire selskaber blev sat på vores observationsliste og kom dermed under øget overvågning.

To af olieselskaberne, BP og Equinor, blev indstillet til en observationsperiode på 6 måneder, som nu er gået. P+ har derfor foretaget en fornyet vurdering af selskaberne.

Den kvalitative vurdering af Equinor har vist fremgang på visse punkter, men også en bekymrende udvikling i selskabets samlede indsats på klimaområdet. Det er en positiv udvikling at selskabet besluttede at præsentere sin første klimaplan til afstemning blandt aktionærerne ved generalforsamlingen i 2022- Forventninger er, at det kan skabe mere transparens omkring selskabets klimaambitioner og planer. Desværre må det konstateres, at Equinor siden P+’s sidste vurdering har fået godkendt planer om olieudvinding-og produktion i Breidablikk-feltet i Norge samt indsendt planer til den norske regering om udvinding og operation af Kristin-feltet.

Den kvalitative vurdering af BP har vist fremgang. Selskabets klimamålsætninger for CO2-reduktioner er nogle af de mest positive iblandt peers, og BP inkluderer scope 3-emissioner. Det er dog fortsat kritisabelt, at BP’s klimaneutralitetsambition ekskluderer sin andel i det russisk statsejede olieselskab Rosneft. P+ ser også skeptisk på BP’s beslutning om at fortsætte sit medlemskab i American Petroleum Institute (API), som er kendt for at lobbye imod klimavenlige lovgivninger. En vurdering fra InfluenceMap fra maj 2021 viser dog, at BP på det punkt klarer sig en anelse bedre i sammenligning med året før. BP fik således tildelt scoren D+ i 2021 mod D- i 2020.

På grund af manglende entydighed i selskabernes fremtidige udvikling på klimaområdet vurderes det at være for tidligt at konkludere, om selskaberne skal frasælges eller fjernes fra observationslisten og beholdes i porteføljen.

P+ har derfor besluttet at beholde BP og Equinor på observationslisten og aktivt følge op på den dialog, der foregår med selskaberne i investorsamarbejdet samt tage bilateral kontakt til selskaberne. Senest om 6 måneder vil P+ igen vurdere selskabernes indsats og fremskridt på klimaområdet. Såfremt selskaberne ikke har vist fremskridt, vil de blive indstillet til frasalg.

Du kan læse en opsummering af P+’s seneste vurderinger af BP og Equinor henholdsvis her og her.

Læs mere om vores generelle tilgang til olieselskaber i vores Metodepapir.

I P+ ønsker vi at give vores medlemmer et større indblik i, hvad deres pension bliver investeret i. Derfor valgte vi i maj at offentliggøre en liste med de porteføljeselskaber, som vi identificerede havde en relation til Myanmars militær.

Siden maj har vi monitoreret porteføljeselskaberne med henblik på at skabe en bedre indsigt i selskabernes relation til militærregimet, og hvordan selskaberne har forholdt sig til situationen i Myanmar. Det er lykkedes os at etablere dialog til nogle selskaber, rette henvendelse til flere selskaber, som vi afventer svar fra, samt indsamle nye informationer fra selskaber, som vi i forvejen var i dialog med omkring Myanmar.

Sammen med en række andre investorer har vi desuden underskrevet et aktionærbrev om menneskerettigheder og forretningsaktiviteter i Myanmar, som kan læses her.

Porteføljeselskabernes relation til militærregimet i Myanmar samt den information, vi har indsamlet løbende, vurderes på nuværende tidspunkt ikke at foranledige frasalg af selskaber. Vi vil fortsat monitorere og vurdere selskaberne ift. mulige frasalg, hvis oplysninger giver anledning til dette. Senest om otte måneder vil vi igen vurdere status på selskaberne.

Se listen med vores investeringer i selskaber med relation til militærregimet i Myanmar her.

Du kan læse mere om, hvilke overvejelser vi har ifm. investeringer i Myanmar her.  

I P+ ønsker vi at give vores medlemmer et større indblik i, hvad deres pension bliver investeret i. Det gør vi ved at øge åbenheden om vores ansvarlige investeringer, dilemmaer, prioriteringer og aktivt ejerskab.

Som led i denne åbenhed og god praksis i overensstemmelse med FN’s Retningslinjer om menneskerettigheder og erhvervsliv og P+’s egen politik vedrørende ansvarlige investeringer har vi valgt at offentliggøre en liste med de porteføljeselskaber, som vi har identificeret, med en relation til Myanmars militær.

Ved at offentliggøre listen er vi åben omkring porteføljeselskaber, som potentielt bidrager til eller er forbundet til negativ påvirkning på menneskerettigheder som følge af selskabernes relation til militærregimet i Myanmar.

Selskaberne på listen er selskaber, som P+ nu nøje monitorerer, søger dialog med og vurderer ift., om vi bør frasælge selskaberne. Når vi selv er bedre informeret om dette, vil vi opdatere listen, hvilket vil ske senest den 1. oktober 2021.

Se listen med vores investeringer i selskaber med relation til militærregimet i Myanmar her.
Link opdateret med seneste version af listen.

Du kan læse mere om, hvilke overvejelser vi har ifm. investeringer i Myanmar i artiklen Militærkuppet i Myanmar understreger, at vi skal huske S’et i ESG.

P+ har en målsætning om, at samtlige investeringer i vores portefølje skal være CO2-neutrale i 2050. Som en konsekvens heraf frasolgte vi i februar størstedelen af olieselskaberne i vores portefølje. De resterende fire olieselskaber i porteføljen (Equinor, BP, ENI spa og Repsol), der er omfattet af Climate Action 100+, udviser et potentiale for at leve op til Paris-aftalen. Selskaberne er sat på vores observationsliste og dermed under øget overvågning.

I forbindelse med Equinors og BP’s seneste generalforsamlinger har P+ forholdt sig kritisk og stemt for en række forslag, der har til hensigt at øge ambitionerne og tempoet for selskabernes grønne omstilling.

På Equinors generalforsamling stemte P+ imod det fremlagte årsregnskab, da vi ikke mener, at regnskabet afspejler selskabets egen strategi for klimaneutralitet i 2050, ligesom der ikke i tilstrækkelig grad er integreret klimarisici i revisionsprocessen.

P+ støttede derudover forslag, der anmoder Equinor om at stoppe al udforskningsaktivitet og testboring efter fossile energiressourcer, omstille sig til at blive en førende producent af vedvarende energi samt præsentere en plan for udfasning af olie- og gasproduktion. Vi stemte desuden for at Equinor bliver pålagt at sætte klarere målsætninger for deres klimamål og udledninger, da de i øjeblikket ikke er tilstrækkeligt ambitiøse til at bringe selskabet i overensstemmelse med Paris-aftalen.

På BP’s generalforsamling stemte vi ligeledes for et forslag, der pålagde selskabet at udvikle en skarpere og mere ambitiøs klimamålsætning. Vi anerkender at BP’s klimamål er blandt de mest ambitiøse indenfor industrien, men vi accepterer ikke, at BP undtager delejerskabet af den russiske olieproducent Rosneft fra deres klimamål.

Såfremt Equinor og BP ikke gør de nødvendige fremskridt, vil de blive solgt fra. Vi tager stilling til de to selskaber igen til august.

Du kan læse mere om baggrunden for at sætte Equinor og BP på vores observationsliste her og her.
Links opdateret 27. august med seneste version af positionspapirerne.
 
Læs mere om vores generelle tilgang til olieselskaber i vores Metodepapir.

Som medlemsejet pensionskasse ønsker P+ at give vores medlemmer et større indblik i, hvad deres pension bliver investeret i. P+ har derfor et strategiske mål om at øge gennemsigtigheden og udvise større åbenhed omkring vores arbejde med ansvarlige investeringer, dilemmaer, prioriteringer og aktivt ejerskab.

Som led i dette arbejde udgiver vi nu ESG-rapporten Ansvarlige investeringer – dilemmaer og valg, der er den første samlede afrapportering på vores arbejde med samfundsansvar.

Læs mere her.

I forlængelse af beslutningen om at pensionskassens investeringsportefølje skal være CO2-neutral i 2050, og forslag vedtaget på P+ generalforsamling i 2020, har P+ nu vurderet de største og mest CO2-udledende olieselskaber i porteføljen, der er omfattet af investorinitiativet Climate Action 100+.

P+ har besluttet at frasælge 30 af disse selskaber, fordi vi vurderer, at selskabernes forretningsplaner, på nuværende tidspunkt, er uforenelige med målene i Paris-aftalen. Samtidig vurderer vi, at potentialet for at opnå konkrete resultater via vores aktive ejerskab er begrænset i forhold til disse selskaber. Det medfører et frasalg for ca. 550 mio. kr. Frasalg vil så vidt muligt ske i første halvår af 2021, når markedsvilkårene vurderes passende.

Samtidig har P+ besluttet at beholde fire selskaber i porteføljen, der kommer på vores observationsliste. De fire selskabers forretningsmodeller er fortsat ikke kompatible med Paris-aftalen, men P+ ser fremskridt, der giver en begrundet tro på, at selskaberne fortsat har potentiale ift. at udvikle forretningsplaner, der er forenelige med Paris-aftalen.

Det er et dilemma for P+, hvordan vi bedst håndterer olieselskaber i porteføljen, da de på den ene side har stor negativ påvirkning på klima, men på den anden side ser vi også, at de er i en udvikling mod at reducere denne negative påvirkning, som pensionskassen gerne vil understøtte.

For hvert af de fire olieselskaber på observationslisten har P+ udarbejdet et positionspapir, der opsummerer pensionskassens vurdering af selskabet. Som en del af vurderingen har P+ også opstillet fokuspunkter, som pensionskassen vil følge op på og evaluere årligt eller halvårligt. Selskaber på observationslisten vil blive indstillet til frasalg, efter årlig eller halvårlig evaluering, såfremt selskaber ikke har vist fremskridt. Positionspapirerne på de fire selskaber er tilgængelige under ”Temaer og enkeltsager” på hjemmesiden.

I andet halvår af 2021 vil P+ vurdere muligt frasalg af resterende olieselskaber, hvor mere end 30 pct. af omsætningen stammer fra udvinding og produktion af konventionel og skiferbaseret olie.

P+ vil bidrage aktivt til den grønne omstilling. Derfor står klima højt på dagsordenen, og vi har i 2020 sat os et mål om, at samtlige investeringer i vores portefølje skal være CO2-neutrale i 2050.

Som en del af denne beslutning har vi i november 2020 tilsluttet os den fremmeste alliance for klimaansvarlige investorer, Net-Zero Asset Owner Alliance. Det betyder, at vi har forpligtet os til at fremlægge handlingsplaner og delmål hvert femte år, som vi løbende vil rapportere om.

Vi vil også fremover sætte en målsætning for, hvor stor en andel af porteføljen der skal investeres i klimaløsninger og den grønne omstilling. Vi er i forlængelse heraf gået i gang med at analysere porteføljen for at se, hvad det vil kræve at nå vores klimamål.

I bestræbelserne på at opnå en CO2-neutral portefølje har vi i 2020 frasolgt 51 CO2-intensive selskaber, heraf 40 kulselskaber, for i alt 296,8 mio. kr. og investeret for ca. 1,4 mia. kr. i nye fonde, som vil investere i vedvarende energi. I januar 2021 flyttede vi desuden 2,5 mia. kr. over i en fond med et lavt CO2-aftryk.

I december 2020 frasolgte P+ alle selskaber, der udvinder kul. I alt er 40 kulselskaber solgt fra efter grundig analyse.

Vi vil også se på de selskaber, der anvender kul. På det punkt går vi videre end medlemsforslaget fra seneste generalforsamling, der alene handlede om frasalg af selskaber, der udvinder kul.

Det foretages i 2021 en kvalitativ vurdering af forsyningsselskaber, som ligger omkring grænseværdierne, med henblik på frasalg.

Forsyningsselskaber vurderes, hvis produktionen af elektricitet fra kul overskrider 10.000 MWh. og/eller omsætningen, som stammer fra elektricitet produceret ved kul, overskrider 25 pct.

Selskaberne beholdes i porteføljen, hvis forretningsmodellen vurderes at være forenelig med Paris-aftalen, eller selskaberne vurderes at være i gang med at afvikle deres anvendelse af kul. Disse selskaber sættes på observationslisten. Denne vurdering foretages i Q3 2021.

 

 Aktivt ejerskab og frasalg

P+ udøver aktivt ejerskab på sine investeringer, og dialog med porteføljeselskaber er et vigtigt greb i vores arbejde med ansvarlige investeringer. Hvis et selskab i porteføljen systematisk agerer i strid med pensionskassens politik for ansvarlige investeringer, og aktivt ejerskab er udsigtsløst, frasælges selskabet. Læs mere om aktivt ejerskab og se den seneste eksklusionsliste her.


Temaer og enkeltsagerSeneste artikler om ansvarlige investeringer


P+ rydder op i porteføljen
I 2021 frasolgte vi 53 olieselskaber og 19 forsyningsselskaber. Læs mere om baggrunden for frasalget og om de selskaber, vi valgte at beholde, i rapporten om ansvarlige investeringer.

Fra grønne ambitioner til handlinger
I 2021 har P+ vedtaget ambitiøse klimamål, øget det aktive ejerskab og frasolgt fossile investeringer for over en milliard kroner. Det fremgår af en ny rapport om pensionskassens arbejde med ansvarlige investeringer.

P+ lægger investeringer på observationsliste åbent frem
Som medlem kan du nu få overblik over, hvilke selskaber P+ har under øget overvågning og dermed har særligt fokus på, blandt andet gennem vores aktive ejerskab.

Skærpet aktivt ejerskab med de største CO2-udledere
A.P. Møller Mærsk, DFDS og Samsung. Det er nogle af de største CO2-udledere i P+’s portefølje, som vi har sat på observationslisten og fører skærpet aktivt ejerskab med.

P+ frasælger 20 våbenselskaber
Som ansvarlig investor ønsker vi ikke at investere i våbenselskaber med relation til konflikten i Yemen.

P+ frasælger 42 fossile selskaber
En række olie- og forsyningsselskaber i vores portefølje har forretningsplaner, der er uforenelige med målene i Paris-aftalen. Derfor frasælger vi vores investeringer til en samlet værdi af 458 millioner kroner.

P+ sætter ambitiøse klimamål
CO2-aftrykket fra investeringsporteføljen skal være 30 pct. lavere, 15 pct. af den samlede formue skal øremærkes direkte klimavenlige investeringer, og der skal føres skærpet aktivt ejerskab med de 20 største CO2-udledere i porteføljen. Det er kernen i vores nye klimamålsætninger.

Prøv kræfter med ansvarlige investeringer
Ansvarlige investeringer er fyldt med dilemmaer. I den nye udgave af vores dilemmaspil kan du møde flere ansvarlighedsdilemmaer fra den virkelige verden.

Ansvarlighed under udvikling
Hvordan har arbejdet med ansvarlige investeringer i P+ ændret sig de seneste år? Chef for ansvarlige investeringer i P+ deler ud af sine erfaringer.

Sommerstatus på ansvarlige investeringer
Hvad har vi gjort ift. ansvarlige investeringer i de seneste måneder? Og hvilke dilemmaer er vi stødt på? Det kan du få svar på her.

P+ sælger både aktier og obligationer, når vi frasælger et selskab
Medierne har de seneste dage sat fokus på, at flere danske pensionskasser beholder deres investeringer i fossile obligationer, selvom de sælger deres fossile aktier fra. Det er ikke tilfældet i P+.

Militærkuppet i Myanmar understreger, at vi skal huske S'et i ESG
Der er stort fokus på investorers klimaansvar og CO2-aftryk. Men som investorer har vi også et ansvar ift. respekt for menneskerettigheder. Det kalder på øget opmærksomhed og krav om obligatoriske due diligence-processer.

P+ ser kritisk på investeringer i Myanmar
Vi øger vores fokus på de selskaber i porteføljen, der kan være direkte relateret til militærregimet i Myanmar eller regimets statsejede selskaber.

Bliv klogere på vores klimabelastende investeringer
I en ny rapport kan du få overblik over, hvordan vi forholder os til de mest klimabelastende selskaber i vores portefølje.

Åbenhed om ansvarlige investeringer
Ny ESG-rapport gør dig klogere på, hvordan vi arbejder med ansvarlighed.

P+ investerer ikke i Hviderusland
P+ har ikke investeret i hviderussiske statsobligationer siden 2018, og vi arbejder aktivt med menneskerettigheder i investeringssammenhænge.

Din pension er blevet 5 milliarder kroner grønnere
Siden efteråret har P+ investeret 1,4 mia. kr. i vedvarende energi og flyttet 2,8 mia. til aktier med et lavt klimaaftryk. Samtidig har vi frasolgt kul, olie og CO2-intensive selskaber for 850 mio. kr.

Klimadilemmaerne står i kø - lad os tale åbent om dem
P+’s chef for ansvarlige investeringer, Kirstine Lund Christiansen, har skrevet en kronik om de dilemmaer, man ofte støder på, når man skal investere ansvarligt.

P+ ekskluderer 30 olieselskaber
Selskaberne lever ikke op til vores standard for ansvarlige investeringer. Flere frasalg kan komme til i løbet af 2021.

P+ fjerner problematiske selskaber fra porteføljen
Selskaberne frasælges på grund af væsentlige og vedvarende problemer med at overholde internationale retningslinjer vedrørende klima, miljø, menneske- og arbejdstagerrettigheder.

Godt i gang med øget ansvarlighed i P+
Der er sket meget siden udmeldingen om nye standarder for ansvarlige investeringer i P+. Her får du en status på, hvad der er sket siden sidst, og hvad der er planlagt fremover på området.

P+ ekskluderer alle kulselskaber
P+ reducerer porteføljens CO2-aftryk ved at frasælge alle kulselskaber i porteføljen, fordi de ikke lever op til pensionskassens nye standarder for ansvarlighed.

P+ sætter ny standard for arbejdet med ansvarlige investeringer
CO2-neutral portefølje, skærpede regler for frasalg og øget transparens om vores investeringer. Som medlem af P+ bidrager du endnu mere aktivt til den grønne omstilling.

 


Yderligere information

Hvis du ønsker at dykke dybere ned i tal og rapporter om ansvarlighed i P+, kan du læse mere her.