Icon
IconAnsvarlige investeringer 

Seneste nyt

På denne side har vi samlet en række af de seneste opdateringer om vores arbejde med ansvarlige investeringer.

Aktuelle beslutninger og indsatser

Som medlemsejet pensionskasse ønsker P+ at give vores medlemmer et større indblik i, hvad deres pension bliver investeret i. P+ har derfor et strategiske mål om at øge gennemsigtigheden og udvise større åbenhed omkring vores arbejde med ansvarlige investeringer, dilemmaer, prioriteringer og aktivt ejerskab.

Som led i dette arbejde udgiver vi nu ESG-rapporten Ansvarlige investeringer – dilemmaer og valg, der er den første samlede afrapportering på vores arbejde med samfundsansvar.

Læs mere her.

I forlængelse af beslutningen om at pensionskassens investeringsportefølje skal være CO2-neutral i 2050, og forslag vedtaget på P+ generalforsamling i 2020, har P+ nu vurderet de største og mest CO2-udledende olieselskaber i porteføljen, der er omfattet af investorinitiativet Climate Action 100+.

P+ har besluttet at frasælge 30 af disse selskaber, fordi vi vurderer, at selskabernes forretningsplaner, på nuværende tidspunkt, er uforenelige med målene i Paris-aftalen. Samtidig vurderer vi, at potentialet for at opnå konkrete resultater via vores aktive ejerskab er begrænset i forhold til disse selskaber. Det medfører et frasalg for ca. 550 mio. kr. Frasalg vil så vidt muligt ske i første halvår af 2021, når markedsvilkårene vurderes passende.

Samtidig har P+ besluttet at beholde fire selskaber i porteføljen, der kommer på vores observationsliste. De fire selskabers forretningsmodeller er fortsat ikke kompatible med Paris-aftalen, men P+ ser fremskridt, der giver en begrundet tro på, at selskaberne fortsat har potentiale ift. at udvikle forretningsplaner, der er forenelige med Paris-aftalen.

Det er et dilemma for P+, hvordan vi bedst håndterer olieselskaber i porteføljen, da de på den ene side har stor negativ påvirkning på klima, men på den anden side ser vi også, at de er i en udvikling mod at reducere denne negative påvirkning, som pensionskassen gerne vil understøtte.

For hvert af de fire olieselskaber på observationslisten har P+ udarbejdet et positionspapir, der opsummerer pensionskassens vurdering af selskabet. Som en del af vurderingen har P+ også opstillet fokuspunkter, som pensionskassen vil følge op på og evaluere årligt eller halvårligt. Selskaber på observationslisten vil blive indstillet til frasalg, efter årlig eller halvårlig evaluering, såfremt selskaber ikke har vist fremskridt. Positionspapirerne på de fire selskaber er tilgængelige under ”Temaer og enkeltsager” på hjemmesiden.

I andet halvår af 2021 vil P+ vurdere muligt frasalg af resterende olieselskaber, hvor mere end 30 pct. af omsætningen stammer fra udvinding og produktion af konventionel og skiferbaseret olie.

P+ vil bidrage aktivt til den grønne omstilling. Derfor står klima højt på dagsordenen, og vi har i 2020 sat os et mål om, at samtlige investeringer i vores portefølje skal være CO2-neutrale i 2050.

Som en del af denne beslutning har vi i november 2020 tilsluttet os den fremmeste alliance for klimaansvarlige investorer, Net-Zero Asset Owner Alliance. Det betyder, at vi har forpligtet os til at fremlægge handlingsplaner og delmål hvert femte år, som vi løbende vil rapportere om.

Vi vil også fremover sætte en målsætning for, hvor stor en andel af porteføljen der skal investeres i klimaløsninger og den grønne omstilling. Vi er i forlængelse heraf gået i gang med at analysere porteføljen for at se, hvad det vil kræve at nå vores klimamål.

I bestræbelserne på at opnå en CO2-neutral portefølje har vi i 2020 frasolgt 51 CO2-intensive selskaber, heraf 40 kulselskaber, for i alt 296,8 mio. kr. og investeret for ca. 1,4 mia. kr. i nye fonde, som vil investere i vedvarende energi. I januar 2021 flyttede vi desuden 2,5 mia. kr. over i en fond med et lavt CO2-aftryk.

I december 2020 frasolgte P+ alle selskaber, der udvinder kul. I alt er 40 kulselskaber solgt fra efter grundig analyse.

Vi vil også se på de selskaber, der anvender kul. På det punkt går vi videre end medlemsforslaget fra seneste generalforsamling, der alene handlede om frasalg af selskaber, der udvinder kul.

Det foretages i 2021 en kvalitativ vurdering af forsyningsselskaber, som ligger omkring grænseværdierne, med henblik på frasalg.

Forsyningsselskaber vurderes, hvis produktionen af elektricitet fra kul overskrider 10.000 MWh. og/eller omsætningen, som stammer fra elektricitet produceret ved kul, overskrider 25 pct.

Selskaberne beholdes i porteføljen, hvis forretningsmodellen vurderes at være forenelig med Paris-aftalen, eller selskaberne vurderes at være i gang med at afvikle deres anvendelse af kul. Disse selskaber sættes på observationslisten. Denne vurdering foretages i Q3 2021.Aktivt ejerskab og eksklusioner

P+ udøver aktivt ejerskab på sine investeringer, og dialog med porteføljeselskaber er et vigtigt greb i vores arbejde med ansvarlige investeringer. Hvis et selskab i porteføljen systematisk agerer i strid med pensionskassens politik for ansvarlige investeringer, og aktivt ejerskab er udsigtsløst, ekskluderes selskabet og frasælges.
Læs mere om aktivt ejerskab og se den seneste eksklusionsliste her.
Temaer og enkeltsagerSeneste artikler om ansvarlige investeringer

P+ ser kritisk på investeringer i Myanmar
Vi øger vores fokus på de selskaber i porteføljen, der kan være direkte relateret til militærregimet i Myanmar eller regimets statsejede selskaber.

Bliv klogere på vores klimabelastende investeringer
I en ny rapport kan du få overblik over, hvordan vi forholder os til de mest klimabelastende selskaber i vores portefølje.

Åbenhed om ansvarlige investeringer
Ny ESG-rapport gør dig klogere på, hvordan vi arbejder med ansvarlighed.

P+ investerer ikke i Hviderusland
P+ har ikke investeret i hviderussiske statsobligationer siden 2018, og vi arbejder aktivt med menneskerettigheder i investeringssammenhænge.

Din pension er blevet 5 milliarder kroner grønnere
Siden efteråret har P+ investeret 1,4 mia. kr. i vedvarende energi og flyttet 2,8 mia. til aktier med et lavt klimaaftryk. Samtidig har vi frasolgt kul, olie og CO2-intensive selskaber for 850 mio. kr.

Klimadilemmaerne står i kø - lad os tale åbent om dem
P+’s chef for ansvarlige investeringer, Kirstine Lund Christiansen, har skrevet en kronik om de dilemmaer, man ofte støder på, når man skal investere ansvarligt.

P+ ekskluderer 30 olieselskaber
Selskaberne lever ikke op til vores standard for ansvarlige investeringer. Flere frasalg kan komme til i løbet af 2021.

P+ fjerner problematiske selskaber fra porteføljen
Selskaberne frasælges på grund af væsentlige og vedvarende problemer med at overholde internationale retningslinjer vedrørende klima, miljø, menneske- og arbejdstagerrettigheder.

Godt i gang med øget ansvarlighed i P+
Der er sket meget siden udmeldingen om nye standarder for ansvarlige investeringer i P+. Her får du en status på, hvad der er sket siden sidst, og hvad der er planlagt fremover på området.

P+ ekskluderer alle kulselskaber
P+ reducerer porteføljens CO2-aftryk ved at frasælge alle kulselskaber i porteføljen, fordi de ikke lever op til pensionskassens nye standarder for ansvarlighed.

P+ sætter ny standard for arbejdet med ansvarlige investeringer
CO2-neutral portefølje, skærpede regler for frasalg og øget transparens om vores investeringer. Som medlem af P+ bidrager du endnu mere aktivt til den grønne omstilling.


Yderligere information

Hvis du ønsker at dykke dybere ned i tal og rapporter om ansvarlighed i P+, kan du læse mere her.