Hero graphic
IconAnsvarlige investeringer 

Governance

Sikring af P+'s arbejde med ansvarlige investeringer i overensstemmelse med pensionskassens politik.

Det endelige ansvar for at pensionskassen arbejder i overensstemmelse med sin politik for ansvarlige investeringer tilfalder pensionskassens bestyrelse. Det operationelle ansvar for ansvarlige investeringer ligger hos pensionskassens chef for ansvarlige investeringer, som refererer til pensionskassens investeringsdirektør. Pensionskassens investeringsdirektør refererer til pensionskassens administrerende direktør.

Investeringskomitéen

I pensionskassens investeringskomité drøftes forhold vedrørende pensionskassens investeringer, inden pensionskassens investeringsdirektør træffer beslutning om det videre forløb. Investeringskomitéen skal sikre:

  • at der er en tydelig sammenhæng mellem afkast- og risikoprofilen i pensionskassen
  • at den risikobaserede investeringsproces forankres i hele organisationen
  • at den ansvarlige for risikofunktionen kan give input og bliver hørt i væsentlige investeringsbeslutninger, så det sikres, at risikokortlægningen og målingen bliver håndteret korrekt
  • at den udførte due diligence ved konkrete investeringer er udført i overensstemmelse med de interne forretningsgange, herunder at pensionskassen ved investeringen lever op til national eller international regulering og lovgivning på området
  • at der investeres i henhold til pensionskassens politik for ansvarlige investeringer. Investeringskomitéen drøfter ansvarlighed i investeringer, ændringer til pensionskassens eksklusionsliste samt relevante emner vedrørende ansvarlighed.

Medlemmer af investeringskomitéen er pensionskassens administrerende direktør, investeringsdirektør, finansdirektør, chef for ansvarlige investeringer og risikochef. Investeringskomitéen mødes hver 14. dag.