IconAnsvarlige investeringer 

Erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer

Finansiel markedsdeltager
P+, Pensionskassen for Akademikere, LEI-kode: 5299000NAW3RQAVXMI33

Sammenfatning
P+, Pensionskassen for Akademikere (LEI-kode: 5299000NAW3RQAVXMI33) (herefter omtalt P+) tager hensyn til de væsentligste negative indvirkninger af sine investeringsbeslutninger på bæredygtighedsfaktorer. Denne erklæring er den konsoliderede erklæring om de væsentligste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer fra P+. Bæredygtighedsfaktorer er defineret som miljømæssige, sociale og personalemæssige spørgsmål samt spørgsmål vedrørende respekt for menneskerettighederne og bekæmpelse af korruption og bestikkelse.

Denne erklæring om de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer omfatter referenceperioden fra den 1. januar til den 31. december 2022.

P+’s arbejde med ansvarlighed tager udgangspunkt i lovgivning samt internationale aftaler, retningslinjer og principper, herunder bl.a., UN PRI, OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder, FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv samt Parisaftalen. Vores politik for ansvarlige investeringer omfatter bl.a. temaerne klima, miljø, ansvarlig skat, ledelsesforhold, antikorruption, bestikkelse, menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder. Som ansvarlig investor er vi opmærksomme på, at vores investeringer kan have både positiv og negativ indvirkning på de nævnte temaer.

I P+ tages der hensyn til investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer. Formålet med denne erklæring er at være transparent omkring P+’s negative bæredygtighedsvirkninger. I nedenstående tabel rapporteres der på en række indikatorer, hvor de trufne og planlagte foranstaltninger ligeledes kort beskrives. Disse foranstaltninger er i P+ prioriteret ud fra en vurdering af, hvilke negative indvirkninger der er mest væsentlige for P+´s portefølje. Fremadrettet vil disse årlige erklæringer samt anden data give P+ indsigt i, hvilke fokusområder der skal prioriteres, samt hvilke foranstaltninger der bør igangsættes for at mindske negative indvirkninger.

P+ vurderer, at de vigtigste negative indvirkninger fra porteføljen vedrører negativ indvirkning på klima, menneskerettigheder og biodiversitet.  

Ift. klima arbejder vi i P+ på at reducere vores negative indvirkning med følgende foranstaltninger: P+ 1) har foretaget fravalg af en lang række virksomheder med høj CO2-udledning, 2) har sat klimamål om CO2-reduktion, 3) har sat mål om klimavenlige investeringer, 4) fører aktivt ejerskab med virksomheder, bla. skærpet aktivt ejerskab med de 20 største CO2-udledere i porteføljen.

Ift. menneskerettigheder arbejder vi i P+ på at reducere vores negative indvirkning via fremme af FN´s retningslinjer om menneskerettigheder og erhvervsliv samt OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder i vores aktive ejerskab med virksomheder samt dialog og krav til kapitalforvaltere. P+ vil desuden genbesøge sin tilgang til lande for at vurdere muligheden for at reducere vores investeringer i lande forbundet med krænkelser af sociale rettigheder.

Ift. biodiversitet arbejder vi i P+ på at reducere vores negative indvirkning via aktivt ejerskab med virksomheder. P+ vil i 2023 desuden genbesøge, hvilke andre foranstaltninger vi skal foretage for at reducere vores negative indvirkning.

Da dette er første referenceperiode for P+’s rapportering om negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, indeholder denne erklæring ikke en historisk sammenligning. Der vil foreligge en historisk sammenligning i erklæringen for næste referenceperiode. 

Summary
P+, the Pension Fund for Academics (LEI-code: 5299000NAW3RQAVXMI33) (hereafter P+) takes principal adverse impacts of its investment decisions on sustainability factors into consideration. The present statement is the consolidated statement on principal adverse impacts on sustainability factors of P+. Sustainability factors mean environmental, social and employee matters, respect for human rights, anti-corruption and anti-bribery matters.

This statement on principal adverse impacts on sustainability factors covers the reference period from 1 January to 31 December 2022.

P+’s work with responsibility is based on legislation as well as international agreements, guidelines and principles, including i.a. UN PRI, the OECD guidelines for multinational enterprises, the UN guiding principles on business and human rights as well as the Paris Agreement. Our policy for responsible investments includes i.a. the themes, climate, environment, responsible tax, governance, anti-corruption, bribery, human rights and employees’ rights. As a responsible investor we are aware that our investments may impact the mentioned themes both positively and negatively.

In P+ we consider investment decisions’ most essential adverse impact on sustainability factors. The purpose of this statement is to be transparent of P+’s adverse sustainability impacts. In below table, we report on a number of indicators, including a brief description of the measures already made and planned. P+ has prioritised these measures based on an assessment of which adverse impacts being essential for P+’s portfolio. Prospectively, these annual statements will along with other data give P+ insight into which focus areas that should be prioritised and which measures that should be taken in order to reduce adverse impacts.

P+ assesses that the most essential adverse impacts from the portfolio relate to adverse impacts on the climate, human rights and biodiversity. 

In relation to climate P+ works on reducing its adverse impact by way of taking the following measures: P+ 1) has placed a number of companies on its restriction list due to high emission of carbon dioxide, 2) has set climate targets in order to reduce carbon dioxide, 3) has set goals for climate-friendly investments, 4) exercises active ownership with companies, i.a. increased its active ownership with the portfolio’s 20 largest emitters of carbon dioxide.

In relation to human rights P+ works on reducing its adverse impact by promoting the UN guiding principles on business and human rights as well as the OECD guidelines for multinational enterprises in its active ownership with companies as well as through dialogue and placing requirements on the investment managers. Besides, P+ will revisit its approach to countries to assess the possibility of reducing investment in countries associated with violation of social rights.

In relation to biodiversity P+ works on reducing its adverse impact through active ownership with companies. In 2023 P+ will also revisit which other measures that should be taken in order to reduce its negative impact.

As this is the first reference period for P+’s reporting on adverse impacts on sustainability factors, the present statement does not include any historical benchmarking. This will be available in the statement covering the next reference period.

 

Beskrivelse af politikker for identifikation og prioritering af de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer
Praksis for identificering og prioritering af de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer følger P+’s politik for ansvarlige investeringer, der senest er godkendt af P+’s bestyrelse den 08/11/2022. Politikken opdateres og godkendes på årlig basis af P+’s bestyrelse. Ansvaret for gennemførelsen af politikken for ansvarlige investeringer varetages af P+’s administration, specielt Investeringsafdelingen og ESG-teamet som er en del af investeringsafdelingen. Eventuelle negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer håndteres i Investeringsafdelingen og bringes op i P+’s investeringskomité. Ved vurdering af potentielle nye investeringer indgår bæredygtighedsfaktorer som en fast del i beslutningstagningen.

Andre supplerende indikatorer for de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer er valgt ud fra en samlet betragtning om tilgængelig datadækning, væsentlig negativ indvirkning samt relevans for P+’s nuværende og kommende fokusområder. Når P+ identificerer og vurderer de væsentligste negative indvirkninger, så gøres det på baggrund af en konkret vurdering af væsentligheden for en potentiel negativ indvirkning på miljø og mennesker sammenholdt med sandsynligheden for, at den indtræffer.

Data
Datagrundlaget for indikatorer, der oplyser om de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, er på nuværende tidspunkt mangelfuldt, og der er derfor fortsat betydelig usikkerhed forbundet med beregningen af indvirkning. Datagrundlaget varierer dog meget på tværs af indikatorer og virksomheder, som også kan ses i de varierende dækningsgrader.

P+ benytter sig af MSCI som ekstern dataleverandør på data for likvide aktiver, dvs. børsnoterede aktier, børsnoterede erhvervsobligationer, realkreditobligationer og statsobligationer. Hovedparten af CO2e-oplysningerne er opgjort af de enkelte virksomheder og i tilfælde af, at virksomheden ikke opgør sin CO2e-udledning, har MSCI i visse tilfælde estimeret CO2e-udledningen fra virksomheden[7]. For alle andre indikatorer for negative indvirkninger er data opgjort af de enkelte virksomheder, dvs. data er rapporteret af virksomhederne selv, og der anvendes ingen estimater.

Der er foretaget en estimering af indikatorerne for en del af den likvide portefølje og hele den illikvide portefølje grundet manglende datadækning. Samlet set er indikatorerne behæftet med en vis fejlmargen, indtil datagrundlaget forbedres i takt med, at virksomhederne også selv udvider deres bæredygtigheds-rapporteringer, samt at der ligeledes sker en automatisering og standardisering af dataindsamling fra disse virksomheder. Dette gælder særligt for porteføljen af illikvide aktiver, som eksempelvis infrastruktur, unoterede virksomheder og ejendomsfonde, hvor data fra en ekstern dataleverandør p.t. ikke er tilgængelige. P+ vil indføre egne tiltag for at forbedre datagrundlaget for de illikvide aktiver på sigt.

I ovenstående tabel er der tilføjet en kolonne Dækningsgrad i pct., som et udtryk for andelen af P+’s portefølje, hvor data fra ekstern dataleverandør er tilgængelige. Tilgængelige data skal forstås som, at dataleverandør har undersøgt virksomheden og fundet oplysninger om indikatoren i fx virksomhedens årsrapport. Såfremt leverandøren har undersøgt virksomheden, men ikke fundet oplysninger om indikatoren, fordi virksomheden fx ikke rapporterer på indikatoren, vil det som udgangspunkt ikke indgå i dækningsgraden. Dækningsgraderne afhænger af den enkelte indikator og varierer meget på tværs af indikatorer.

For indikatorer 17 og 18 vedrørende investeringer i fast ejendom er data ikke tilgængelige hos MSCI, og derfor bliver andre datakilder anvendt. For disse indikatorer er P+’s egne data for direkte ejede ejendomme kombineret med data om energiforbruget. Ejendommens energimærke er et udtryk for energi-forbruget, dvs. energieffektiviteten af den bestemte ejendom.  

For illikvide aktiver, som fx ejendomsfonde, infrastruktur, unoterede virksomheder, skov og kredit, er data ikke tilgængelige hos MSCI. I de tilfælde vil indikatorerne for negative indvirkninger blive estimeret på baggrund af indikatorerne for den del af porteføljen, hvor data fra MSCI er tilgængelige. Se afsnittet Estimering af data nedenfor for en mere detaljeret beskrivelse af metoden.

Estimering af data
Hvor data fra dataleverandør, MSCI, mangler, anvender P+ en metode for estimering af indikatorer for negativ indvirkning. Data fra MSCI mangler typisk på illikvide virksomheder. Metoden anvendes for indikatorer, hvor dækningsgraden overstiger 50 pct. Det vil sige, at i tilfælde hvor dækningsgraden er under 50 pct. for en bestemt indikator for negativ indvirkning, vil indikatoren ikke blive estimeret for de virksomheder, hvor data mangler. P+ har vurderet, at en dækningsgrad på under 50 pct. er et utilstrækkeligt datagrundlag for at kunne lave meningsfulde estimater. 

For de virksomheder, hvor data estimeres, vil indikatorerne for negative indvirkninger estimeres ud fra gennemsnittet af virksomhedens industri. I tilfælde af at virksomhedens industrigruppe ikke kendes, vil indikatorerne estimeres ud fra gennemsnittet af den fond, som investeringen i virksomheden er foretaget i. Alternativt vil estimeringen foregå ud fra den aktivklasse, som virksomheden tilhører.

Derivater og indestående ved kreditinstitutter indgår ikke i P+´s opgørelse af indikatorer for negative indvirkninger.

Politikker for aktivt ejerskab
P+’s politik for ansvarlige investeringer samt politik for aktivt ejerskab har til formål at fremme virksomheders langsigtede værdiskabelse samt at håndtere og minimere negative indvirkning på bæredygtighedsfaktorer. Det vil sige, at P+ arbejder for at påvirke de virksomheder, der investeres i, så de udvikler sig i overensstemmelse med vores politik for ansvarlige investeringer. P+’s arbejde med ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab skal ses i sammenhæng med vores øvrige arbejde på baggrund af politikken for hele investeringsområdet. Aktivt ejerskab omfatter overvågning af virksomheder , dialog med udvalgte virksomheder, samarbejde med andre investorer samt så vidt muligt stemmeafgivelse på virksomheders  generalforsamlinger. P+ går ikke i dialog med lande.

P+ anser fravalg som ét blandt mange redskaber, som kan tages i brug, men det er ikke et mål i sig selv. Aktivt ejerskab prioriteres som udgangspunkt, men hvis det viser sig at være udsigtsløst, kan P+ vælge virksomheder fra.

Der tages hensyn til alle indikatorer for negative indvirkninger i P+’s aktive ejerskab. P+ revurderer årligt politik ansvarlige investeringer og politik for aktivt ejerskab og foretager ændringer, hvor det vurderes passende. Udviklingen i indikatorer for de vigtigste negative indvirkninger vil indgå, blandt andre faktorer, i denne vurdering. Da denne erklæring dækker første referenceperiode, er det derfor først muligt at se en udvikling i indikatorerne til næste referenceperiode.

Henvisninger til internationale standarder
P+’s arbejde med ansvarlighed tager udgangspunkt i lovgivning samt internationale aftaler, retningslinjer og principper, herunder bl.a. det FN-støttede samarbejde Principles for Responsible Investments (PRI), OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder, FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv samt Parisaftalen.

P+ kan på nuværende tidspunkt ikke måle graden af overholdelse af internationale standarder for ansvarlig virksomhedsadfærd, da der ikke findes anerkendte metoder. Men P+ foretager grundige vurderinger, før nye fondsinvesteringer foretages for at vurdere potentielle indvirkninger på miljø, klima, sociale og ledelsesmæssige forhold samt vurdere kapitalforvalteres arbejde med ESG[8] og internationale standarder. Derudover kan følgende indikatorer, der anvendes til at tage hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, til en vis grad måle overholdelsen:

  • Overtrædelser af FN’s Global Compact-principper og OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder.
  • Mangel på processer og overholdelsesmekanismer til overvågning af overholdelsen af FN’s Global Compact-principper og OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder.
  • Manglende due diligence.

Klima- og miljømæssige indikatorer for negative indvirkninger, såsom ”drivhusgasemissioner (scope 1, 2 og 3)”, ”CO2-aftryk” eller ”Eksponering for virksomheder, der er aktive i sektoren for fossile brændstoffer”, anvendes til at måle en grad af tilpasningen til Parisaftalens mål. Derudover foretog P+ en scenarieanalyse i 2018/19, hvor vi anvendte 2Dii PACTA Model. Scenarieanalysen blev udarbejdet med udgangspunkt i porteføljen for børsnoterede aktier og erhvervsobligationer. Scenarieanalysen indikerede, at eksponeringen mod transitionsrisici var begrænset. Siden scenarieanalysen har P+ foretaget justeringer til porteføljens sammensætning, eksempelvis gennem fravalg af en lang række fossile virksomheder.

I perioden efter scenarieanalysen har P+ haft fokus på at opgøre og vurdere eksponeringen mod klimarisici. I P+´s videre arbejde med at opgøre og vurdere potentielle klimarisici har P+ senest i Rapport om solvens og finansiel situation 2023 opgjort klimarisici ud fra scenarier fra The Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS). Disse NGFS-scenarier er markedsstandard og finder anvendelse i forbindelse med regulatorisk stresstest. P+ anvender to langsigtede klimascenarier frem mod år 2100:

  • Den globale temperaturstigning holdes under 2 grader (og helst under 1,5 grader).
  • Den globale temperaturstigning overstiger 2 grader.

Opgørelsen af klimarisici er baseret på data fra P+’s dataleverandør, MSCI, og udtrykker under de forskellige klimascenarier, hvor meget investeringsaktiverne i porteføljen forventes at variere i værdi.

Historisk sammenligning
Da dette er første referenceperiode for P+’s rapportering om negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, indeholder denne erklæring ikke en historisk sammenligning.

[7] CO2e-udledningen er udledningen af drivhusgasser opgjort i CO2-ækvivalenter (CO2e). For at kunne måle den samlede udledning som består af forskellige drivhusgasser omregnes til en fælles enhed, som kaldes CO2-ækvivalent.

[8] Forkortelse for miljømæssige (Environmental), sociale (Social) og ledelsesmæssige (Governance) forhold.