IconAnsvarlige investeringer 

Ansvarlige investeringer i praksis

Bliv klogere på, hvordan vi vurderer ansvarlighed i vores investeringer.

Internationale og nationale retningslinjer udstikker rammen for, hvordan pensionskassen i praksis arbejder med ansvarlighed, og dermed hvordan vi vurderer ansvarlighed i investeringer.

Metoden, hvorpå pensionskassen arbejder med ansvarlighed, er risikobaseret og tilpasses investeringens type, struktur samt potentielle risici for mennesker, miljø samt pensionskassens investeringer. Pensionskassen skal vurdere og tage hensyn til investeringers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer samt vurdere og tage hensyn til bæredygtighedsrisici, som kan påvirke pensionskassens investeringer.

Før investering
Inden pensionskassen investerer, vurderer vi potentielle investeringer i forhold til ansvarlighed, og når pensionskassen udvælger kapitalforvaltere til at investere på vegne af pensionskassen, indgår deres arbejde med ansvarlighed som en del af vurderingen og den endelige investeringsbeslutning. Der er forskel mellem aktivklasser og typer af investeringer ift. hvorvidt og hvordan kapitalforvaltere foretager vurdering af ansvarlighed før investeringer foretages.


Så vidt muligt skal kapitalforvaltere før investering vurdere, hvordan selskaber identificerer, forebygger og håndterer faktisk og potentiel negativ påvirkning på blandt andet menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima, miljø, skat og antikorruption.

Efter investering
Pensionskassen udøver aktivt ejerskab på sine investeringer. Aktivt ejerskab omfatter overvågning af selskaber, dialog med udvalgte selskaber, samarbejde med andre investorer samt så vidt muligt stemmeafgivelse på selskabers generalforsamlinger. Rådgivervirksomheden EOS og kapitalforvaltere står for dialogen med selskaber på vegne af pensionskassen.

Formålet med aktivt ejerskab er at arbejde for, at selskaberne følger pensionskassens politik for ansvarlige investeringer, minimere risici samt at fremme selskabernes langsigtede værdiskabelse.

P+ arbejder aktivt på at forebygge negativ bæredygtighedsindvirkning, forstået som indvirkning fra pensionskassens investeringer på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold, samt at fremme miljømæssige og sociale karakteristika

I vores nye opsparingsprodukt P+ Bæredygtig er vi i praksis mindre tålmodige med det aktive ejerskab. Hvis du vil læse mere om vores opsparingsprodukt med ekstra højt fokus på bæredygtighed se her

Samarbejdspartnere og netværk
Pensionskassen er en del af nedenstående netværk og organisationer, hvorigennem vi på forskellig vis arbejder for ansvarlige investeringer:

PRI er verdens største netværk med fokus på ansvarlige investeringer. Som medlem af PRI forpligter man sig til at indarbejde ansvarlighed i sine investeringer.

Dansif er et netværksforum for professionelle investorer, rådgivningsvirksomheder og andre, der beskæftiger sig med ansvarlige investeringer i Danmark. I Dansif udveksler medlemmerne erfaringer med ansvarlige investeringer. Dansif afholder arrangementer om emner inden for ansvarlige investeringer.

CDP er et internationalt initiativ, som arbejder for at skabe gennemsigtighed om selskaber og andre aktørers udledning af CO2.

IIGCC (Institutional Investors Group on Climate Change) er en europæisk netværksorganisation for institutionelle investorer. Formålet med IIGCC´s arbejde er at skabe investeringsmæssige gode rammevilkår for håndtering af risici og muligheder, der opstår som følge af klimaforandringer.

Net-Zero Asset Owner Alliance er en FN-støttet organisation, der blev lanceret i 2019 af en gruppe investorer, der forpligtede sig til at opnå nuludledning af deres investeringer til 2050. I kraft af vores medlemskab har vi forpligtet os til at fremlægge handlingsplaner og delmål hvert femte år, som vi løbende vil rapportere om.