IconAnsvarlige investeringer 

Aktivt ejerskab og fravalg

Få overblik over, hvordan P+ udøver aktivt ejerskab, herunder dialog og stemmeafgivning, samt hvilke selskaber vi har fravalgt.

Aktivt ejerskab

P+ udøver aktivt ejerskab på sine investeringer, og dialog med porteføljeselskaber er et vigtigt greb, som pensionskassen anvender i sit arbejde med ansvarlige investeringer.

Metoden, hvorpå pensionskassen arbejder med ansvarlighed og dermed aktivt ejerskab, er risikobaseret og skal tilpasses investeringens type, struktur samt potentielle risici for mennesker, miljø samt pensionskassens investeringer. Pensionskassen skal vurdere og tage hensyn til investeringers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer samt vurdere og tage hensyn til bæredygtighedsrisici, som kan påvirke pensionskassens investeringer. Dette former også det aktive ejerskab.

P+ går i dialog med selskaber om:

  • Genoprettelse af mulig negativ indvirkning på miljømæssige og sociale forhold der er sket.
  • Forebyggelse af, at der sker negativ indvirkning fremadrettet.
  • Hvordan selskaber kan fremme miljømæssige og sociale karakteristika.
  • Udvikling af selskabers langsigtede værdiskabelse og minimere finansielle risici.


Dialog
Dialogen med porteføljeselskaber foretages af forskellige parter, herunder bilateralt, via eksterne konsulenter og kapitalforvaltere samt via samarbejde mellem investorer.

Pensionskassen samarbejder med det engelske konsulenthus EOS (Equity Ownership Services) om varetagelsen af en væsentlig del af P+'s dialog med porteføljeselskaber. EOS er specialiseret i screening, dialog og stemmeafgivelse over for børsnoterede selskaber. Konsulentvirksomheden repræsenterer investorer fra hele verden. Når EOS går i dialog med selskabet, gør de det på vegne af alle de investorer, som de repræsenterer med aktier i selskabet.

Se seneste liste med eksempler på selskaber, EOS har været i dialog med her

Stemmeafgivning
Ved varetagelsen af stemmeafgivning bruger vi vores indflydelse ved at stemme for forslag på de børsnoterede selskabers generalforsamlinger, der understøtter en ansvarlig udvikling. Du kan læse mere om vores tilgang til stemmeafgivelse her. Du kan se hvordan vi har stemt på generalforsamlinger her.

Observationsliste
P+ ønsker at være transparent i arbejdet med de selskaber, som pensionskassen aktuelt fører skærpet tilsyn med. Derfor offentliggør vi vores observationsliste, der giver et overblik over de selskaber, som vi i vores aktive ejerskab har ekstra fokus på, eller som vi monitorerer tæt. Se vores seneste observationsliste her.

Fravalg
P+ investerer så vidt muligt ikke i selskaber og lande på pensionskassens fravalgsliste.
Selskaber og lande placeres på fravalgslisten af forskellige årsager.

Årsag

Beskrivelse

Politik for ansvarlige investeringer

Selskaber som systematisk har væsentlige udfordringer omkring miljømæssige, sociale og/eller ledelsesmæssige forhold, og hvor aktivt ejerskab viser sig udsigtsløst

Kontroversielle våben

Selskaber, der agerer i strid med FN-traktater og konventioner, som Danmark har underskrevet vedrørende atomvåben, anti-personel miner, klynge-ammunition, kemiske våben, biologiske våben og andre typer kontroversielle våben.

Tobak

Selskaber, der producerer cigaretter og andre tobaksprodukter, og hvor mere end 60% af omsætningen stammer fra denne aktivitet.

Kulselskaber

Selskaber, der har en omsætning fra udvinding af kul

Olie- og gasselskaber

Selskaber, hvor mere end 30% af omsætningen stammer fra udvinding af konventionel olie og/eller gas, og hvor mere end 20% af omsætningen stammer fra udvinding af ukonventionel olie og/eller gas (inkl. oliesand). Selskaber beholdes i porteføljen, hvor størstedelen af deres omsætning stammer fra konventionel gas.

+

Større selskaber, der har en omsætning fra udvinding af olie og/eller gas, som ikke falder indenfor disse grænser, men hvor det vurderes at deres forretningsmodel har en væsentlig negativ indvirkning på klimaet og/eller hvor aktivt ejerskab har vist sig udsigtsløst.

Forsyningsselskaber

Selskaber, hvor mere end 25% af omsætningen stammer fra elektricitet produceret med kul og selskaber med en installeret kapacitet til produktion af elektricitet fra kul over 10.000 MW, screenes ud i en gruppe. Herefter foretages en vurdering af selskaberne i gruppen ift. information om bla. hvilke selskaber udvider deres kulforbrug, overskrider selskaberne både 25% grænsen og samtidigt 10.000 MW grænsen samt anden information om selskaberne. På den baggrund fravælges forsyningsselskaber.

Overordnede forhold i landet

Lande fravælges ud fra en vurdering af statsinstitutioners governance samt miljø og sociale forhold i landet.

Når et selskab eller land kommer på fravalgslisten, skal der ikke investeres yderligere i selskabet eller landets statsobligationer, og når markedsvilkårene rimeligt tillader det, skal pensionskassen afhænde investeringen.

Fravalg fra fonde af ikke-børsnoterede selskaber samt selskaber, der ejer skov, infrastruktur og ejendomme, kan ofte kun foretages i enighed med andre investorer i fonden.

Aktivt ejerskab, dialog, observationsliste og fravalg gælder for alle P+'s produkter, men hvis du vil læse mere om vores opsparingsprodukt med ekstra højt fokus på bæredygtighed og flere fravalg, kan du gøre det her

Fravalgslisten
P+'s fravalgsliste indeholder en række navne på selskaber og lande, som pensionskassen ikke investerer i. P+ genovervejer årligt om selskaber og lande, der er på fravalgslisten, fortsat skal være placeret på listen, eller om selskaberne og landene har rettet tilstrækkeligt op ift. fravalgsårsagen og skal inkluderes igen

Se seneste version af fravalgslisten her